Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/59794
Title: Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió
Author: Martínez-Alonso Camps, José Luis
Keywords: Administració local
Administració pública
Autoritats administratives independents
Catalunya
Espanya
Local government
Public administration
Independent regulatory commissions
Catalonia
Spain
Issue Date: Dec-2013
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: En la primera part d"aquest article s"analitza el fenomen de les personificacions instrumentals locals (PIL), tant de les funcionals (organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils locals), com de les cooperatives (mancomunitats, consorcis i societats mercantils constituïdes per diversos ens locals). L"estudi inclou dues dimensions: la quantitativa, que centra el seu objectiu en determinar el nombre de personificacions existents i classificar-les; i la qualitativa, en la qual l"anàlisi persegueix descriure i caracteritzar el fenomen i explicar els seus problemes i dificultats de funcionament, com també els criteris de funcionalitat i les alternatives a la seva constitució. La segona part del treball revela com s"ha invertit la tendència al creixement que havia caracteritzat el fenomen de les PIL. L"estudi dels projectes de llei aprovats el mes de juliol de 2013 pels governs estatal (de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local) i català (de governs locals de Catalunya) mostra que les propostes normatives contenen limitacions severes a la creació d"aquestes personificacions i d"altres ens vinculats a les entitats locals, així com un conjunt de mesures restrictives tendents al redimensionament del sector públic local, que, si s"aproven finalment, constituiran una manifestació més del declinar de l"auge de les PIL.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.12
It is part of: Revista Catalana de Dret Públic, 2013, num. 47, p. 61-86
URI: http://hdl.handle.net/2445/59794
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.12
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
637123.pdf804.51 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons