Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/59840
Title: Synthesis and characterization of nanostructured Cu-Fe-Co based composite powder. Study of nanostructural and magnetic properties
Other Titles: Obtenció i caracterització de pols composta de base Cu-Fe-Co nanostructurada. Estudi de les propietats estructurals i de les propietats magnètiques
Author: Tauler Marimón, Antoni
Director/Tutor: Llorca i Isern, Núria
Keywords: Aliatges coure-cobalt
Síntesi inorgànica
Treballs de fi de grau
Copper-cobalt alloys
Inorganic synthesis (Chemistry)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jan-2014
Abstract: En aquest treball s’estudiarà el sistema Cu-Fe-Co (50-25-25 % en pes respectivament) nanostructurat mitjançant la mecanosíntesis i les seves propietats microestructurals i magnètiques. Se li ha afegit un additiu ceràmic, SiO2, per tal de veure els canvis que provoca en aquestes propietats. La mecanosíntesis, o síntesis mecànica consisteix en la mòlta amb boles metàl·liques o ceràmiques d’un sistema de diferents metalls o ceràmiques o ambdós per obtenir aliatges en fred, la qual cosa permet crear, per exemple, aliatges a partir de metalls immiscibles entre ells, situació impossible pels mètodes convencionals. Les propietats microestructurals s’analitzaran mitjançant la tècnica de difracció de raigs X (DRX) i microscòpia electrònica de rastreig (SEM-EDS), mentre que les propietats magnètiques seran obtingudes a través de la tècnica SQUID, que aplica un camp magnètic sobre la mostra i enregistra la magnetització de la mostra a mesura que varia aquest camp magnètic exterior. Pel que fa al magnetisme, aquest és degut als moviments dels electrons en els orbitals i al seu número d’espín. El sistema d’aquest treball es ferromagnètic, és a dir que es comporta com petits dipols magnètics, anomenats dominis magnètics, i en presència d’un camp magnètic aquests tendeixen a alinear-se en la direcció del camp. Les propietats que interessen en aquest camp són la magnetització màxima (Ms), la magnetització romanent (Mr), el camp coercitiu (Hc) i el producte d’energia màxima (BHmax). Per confirmar la presència dels dominis magnètics també es prendran imatges MFM...
Note: Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Química, Facultat de Química, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutora: Núria Llorca-Isern
URI: http://hdl.handle.net/2445/59840
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Enginyeria Química

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_EQ_2014T_Tauler_Marimón_Antoni.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons