Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/59926
Title: La convergència lingüística: possible retardador del procés de gramaticalització?
Author: Illamola i Gómez, Cristina
Keywords: Llengües en contacte
Gramaticalització
Català
Castellà (Llengua)
Languages in contact
Grammaticalization
Catalan language
Spanish language
Issue Date: Jul-2013
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: En diferents zones d"Hispanoamèrica, la substitució del futur sintètic en -rá (cantaré, lloverá) per la construcció Ir a + Infinitiu (voy a cantar, va a llover) resulta cada vegada més evident (Bauhr, 1989; Troya, 1998; Almeida y Díaz, 1998; Blas Arroyo, 2005; Sedano, 2006). Si bé en les zones peninsulars monolingües aquesta substitució també es percep, sembla que en les zones bilingües on el castellà està en contacte amb el català la tendència és justament la contrària. En aquest article es pretén verificar aquesta tendència tot partint de la hipòtesi que la construcció Ir a + Infinitiu per expressar valors temporals prospectius es fa servir en menor grau, sobretot en els parlants amb el català como a L1. La justificació cal trobar-la en la influència del català sobre el castellà; concretament, en el paradigma verbal particular del català confusió amb el pretèrit perfet perifràstic (vaig cantar) i esforç articulatori i en el fet que Anar a + Infinitiu no ha gramaticalitzat els mateixos valors que el castellà a Ir a + Infinitiu manté els valors etimològics. Per comprovar-ho, ens valdrem del corpus RESOL; un corpus de dades orals constituït per 94 entrevistes semidirigides realitzades a nens de 6º de primària, i novament quan cursaven 1º de la ESO, a escoles de Mataró i de Manlleu. Un cop analitzat el corpus, les dades revelen que, efectivament, en les zones bilingües, els informants amb el català com a L1 tendeixen a utilitzar la forma sintètica en major grau que la forma analítica. En canvi, els parlants que tenen el castellà com a L1 fan servir majoritàriament la perífrasi Ir a + Infinitiu, tot i que aquest ús no es tan profús como en la resta de zones monolingües peninsulars. En definitiva, el fet de tenir el català como a L1 sembla ser un dels factor que condiciona o determina la proliferació de la construcció Ir a + Infinitiu en el castellà parlat a Catalunya, però, alhora, la convergència de diferents factors lingüístics és el que condiciona l"ús particular d"aquesta perífrasi verbal en la zona analitzada.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.2504.01.52
It is part of: Treballs de Sociolingüística Catalana, 2013, vol. , num. 23, p. 81-101
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.2504.01.52
URI: http://hdl.handle.net/2445/59926
ISSN: 0211-0784
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
622776.pdf695.02 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons