Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60506
Title: Valors típics de pH i DP del suport de tela en la pintura de cavallet
Author: Oriola Folch, Marta
Keywords: Conservació i restauració
Pintura sobre tela
Conservation and restoration
Textile painting
Issue Date: Oct-2014
Abstract: Ja fa varies decades que els conservadors-restauradors de paper van comenc;ar a tenir en compte el pH de les obres que tractaven, ja que es va veure que I'acidesa incidia molt directament en com de rapid I'objecte es debilitava mecimicament. De fet, trobem tant aviat com el 1936, una patent en registrada per OJ. Schierholtz per desacidificar el paper d'empaperar parets (Porck, 1996). La tela d'un quadre, essent un teixit fet a base de fibres vegetals compastes majoritariament per ceHulosa, com les fibres del paper, és lógicament també facilment degradable si I'ambient ñes acid (te un baix pH). Sorprenentment, pero, I'acidesa de la tela deis quadres, tot i que en ocasions puntuals ha estat analitzada (Bajocchi, 2009; Young, 1999), encara no és un parametre que es miri de forma rutinaria i per tant, fins recentment, no se sabia quins eren els valors de pH més típics que pot tenir un quadre. Aquest estudi és una primera recopilació sistematica d'aquest t ipus d' in formació per a partir d'aquí crear un banc de dades que vagi recollint aquest t ipus d'informació sobre el majar nombre possible de quadres. Si I'acidesa present en la tela ens indica com de rapid es degradara aquesta en el futur, la mesura del grau de polimerització de la tela (DP), ens indica si la tela té una al ta o baixa resistencia mecanica en el moment actual. Així doncs, aquests dos parametres ens aporten informació molt úti l sobre I'estat de conserva ció del suporto Aquesta recerca pretén respondre a les preguntes de quins són els valors de pH i DP que típicament podem trabar en la tela deis quadres, així com analitzar la relació entre aquests dos parametres i també la relació entre la data de producció deis quadres i els valors de pH i DP.
Note: Podeu consultar el document complet del congrès a: http://hdl.handle.net/2445/58643
It is part of: Comunicació presentada a: La Recerca en Conservació des de la Visió del Conservador-Restaurador II. Setmana de la Ciència, Barcelona, 20 i 21 de novembre de 2014. Secció de Conservació-Restauració. Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. p. 23-27
URI: http://hdl.handle.net/2445/60506
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/58643
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Arts Conservació-Restauració)
Comunicacions a congressos (Grup de Recerca Conservació-Restauració del Patrimoni)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2RCRII_Oriola Folch.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons