Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60855
Title: Anàlisi dels components professionalitzadors i de l'entorn hospitalari dels Hospitals Magnètics en infermeres i pacients de dos hospitals de Barcelona
Author: Faura Vendrell, Teresa
Director: Lluch Canut, Ma. Teresa
Trilla García, Antoni
Keywords: Hospitals Magnètics
Magnetic Hospitals
Models d'infermeria
Organització
Nursing models
Organization
Issue Date: 16-Dec-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] INTRODUCCIÓ: En el context de la professió infermera la organització de les plantilles d’infermeria en un sistema complex com són els hospitals, té una influencia directa sobre la qualitat de les cures als pacients. Estudis recents han definit el concepte de “entorn organitzatiu” com la suma de les característiques estructurals -enteses com les relacions que s’estableixen entre la organització, els pacients i els professionals -, les característiques dels pacients i els processos -que contenen les cures infermeres , els processos estandarditzats i la aplicació de la evidencia existent -. Els entorns organitzatius, quan son saludables, donen suport als seus professionals i a la retenció dels més qualificats i obtenen uns millors resultats de salut dels pacients. Un paradigma d’entorn organitzatiu saludable son els Hospitals Magnètics i es caracteritzen per dotar als professionals d’infermeria de un model clar, que desenvolupen amb pacients i família mitjançant els protocols, les cures de qualitat i les actuacions ben coordinades amb l’equip multidisciplinari. OBJECTIUS :1) Mesurar les dimensions de l’entorn hospitalari característiques dels Hospitals Magnètics en les unitats d’hospitalització. 2)Determinar si les dimensions de l’entorn hospitalari característics dels Hospitals Magnètics obtingudes estaven relacionades amb proporcions elevades d‘expertesa, proporcions elevades de satisfacció professional, una baixa rotació de les infermeres, una seguretat elevada dels pacients i una satisfacció elevada dels pacients. METODOLOGIA: Estudi de prevalença, descriptiu, observacional, transversal amb infermeres i pacients de 32 unitats medicoquirúrgiques de dos hospitals universitaris de Barcelona (Hospital Clínic i Hospital de Bellvitge). Durant els mesos de maig a juny de 2010 es van estudiar dues mostres diferents, una de infermeres (n=364), i una de pacients (n=461). Les variables estudiades varen ser, en el grup d’infermeres: Dimensions de l’entorn hospitalari característiques dels HM, satisfacció laboral, temps de permanència a la mateixa unitat, rotació d’infermeres en torn de dia i expertesa. Les variables estudiades en el grup de pacients van ser: seguretat i satisfacció. Les fonts d’informació van ser dades administratives facilitades per els hospitals i els qüestionaris PES-NVI, qüestionari de Mc Hugh i Lake i un qüestionari propi de satisfacció de les cures i control del dolor. Els mètodes per al tractament de les dades per les variables categòriques i les continues varen ser estadístics descriptius. Per a les comparacions entre variables categòriques va ser la proba exacta de Fisher. Dels mètodes per establir-se semblances de les variables dins d’un grup de dades, es van aplicar l’anàlisi de correlacions i l’anàlisi de components principals (PCA). Com a mètodes per establir relació -possiblement causal- entre dos grups de dades varem aplicar models de regressió lineal, multivariant i regressió de mínims quadrats parcial (PLSr). Limitacions: la naturalesa intrínseca d’algunes dades no va permetre aplicar estudis de correlacions, i per tant no va ser possible obtenir models significatius. Aquest problema es va resoldre en part mitjançant l’extracció de noves variables o components principals, per agrupar les dades dependents que millor capturaven la covariància, de manera similar a un model de regressió. RESULTATS: De les cinc dimensions de l’Entorn Hospitalari característiques dels HM, les infermeres enquestades en van identificar tres molt relacionades: Participar en les decisions de l’hospital (i), Utilitzar fonaments infermers per augmentar la qualitat de les cures (ii) i Disposar de recursos adequats (iii) mentre que El suport dels comandaments(iv) i la relació amb els metges(v) semblaven independents. Les tres primeres són considerades específiques del model dels Hospitals Magnètics. Podem afirmar doncs que al identificar les tres dimensions com a part fonamental del model de cures propi de cada hospital, hem demostrat una coincidència elevada dels dos entorns organitzatius, el dels centres avaluats i el dels Hospitals Magnètics. A més, la puntuació d’hospitals MIXTES obtinguda, és també un dels elements característics del model analitzat. CONCLUSIONS: El treball de recerca que el lector té entre les mans ha pretès demostrar que era possible mesurar el entorn organitzatiu així com, si existia de un model de cures infermeres professionalitzador en dos hospitals de Catalunya. Tot i l’excel•lent situació de les infraestructures organitzatives i la percepció ben demostrada per les infermeres de l‘existència del model de cures propi en les directrius dels dos hospitals, també s’han detectat aspectes a millorar en la aplicació de criteris professionalitzadors com son la manca de polítiques actives per la planificació de les plantilles infermeres, la necessitat de disminuir la rotació interna i de la creació de rols avançats o experts d’infermeria, basats en la mesura dels resultats dels pacients lligats a les intervencions infermeres.
[eng] INTRODUCTION: Healthy organizational environments support their professional and retention of the most qualified and get a better health outcome for patients. The Magnetic Hospitals paradigm is characterized by providing nurses with a clear model that develop with patients and families through the protocols, quality cures very coordinated actions with the multidisciplinary team which is known by "organizational environment" concept. GOALS: 1) To measure the components of the organizational environment that characterizes Magnetic Hospitals in hospitalization units of two Barcelona hospitals. 2) To determine if the hospital environment characteristics obtained were related to high proportions of expertise, high proportions of job satisfaction, low turnover of nurses, greater safety of patients and high patient satisfaction. METHODOLOGY: Prevalence study, descriptive, observational, cross with nurses and patients in 32 medical-surgical units in two university hospitals in Barcelona. Methods for the treatment of the data were descriptive statistics for categorical and continued variables. For comparisons between categorical variables we used the Fisher exact test. As methods to stipulate similarities of the variables within a data set we applied correlation analysis and principal component analysis (PCA). As methods for setting ratio -possibly causal- between two data sets we apply linear regression models, multivariate partial least Squares regression (PLSR).RESULTS: Of the five dimensions of environment characteristics of the MH Hospitals, nurses surveyed identified three closely related: Participate in the decisions of the hospital (y) Use nurses fundamentals to increase the quality of the cures (ii) Provide adequate resources and (iii ) while the Administrators support (iv) and the relationship with doctors (v) seemed independent. The first three are considered specific for the model of Magnetic Hospitals. Therefore the three first dimensions were part of hospital context of the studied health setting as we found in the high coincidence scores. In addition, the score of MIXED is also a common characteristic between the Magnet Hospital model and the hospitals analyzed. CONCLUSIONS: The 14 Forces of Magnetism, which we measured using the 5 dimensions that merge them, creates the infrastructure -the organizational environment- for excellence in Magnetic Hospitals. The measurement of the existence of the infrastructure is fundamental for the patient health outcomes which are enhanced by a Nursing Care model based on nurse expertise practice.
URI: http://hdl.handle.net/2445/60855
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFV_TESI.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.