Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61272
Title: Intervenció en salut amb persones sense llar
Author: Sánchez Martín, Jessica
Director: Aguilar Hendrickson, Manuel
Keywords: Treball social
Persones sense sostre
Salut
Treballs de fi de grau
Social work
Homeless persons
Health
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: Les persones sense llar (PSLL), degut a les seves condicions de vida, presenten problemes específics de salut, que cal abordar des del treball social. Aquestes problemàtiques són conseqüència de la pròpia situació d’exclusió dels individus. L’objectiu principal d’aquesta recerca és identificar les problemàtiques de salut, tant pel que fa a les malalties, com a l’accés a l’atenció sanitària i als productes farmacèutics, i analitzar la resposta que dóna el treball social. S’han utilitzat tècniques qualitatives, per tal de poder aprofundir en les experiències personals dels nostres protagonistes. S’han realitzat diferents entrevistes a persones afectades i a professionals, per poder relacionar la informació obtinguda, amb el marc teòric. Els resultats mostren com les PSLL tenen un alt risc de patir certes malalties. El més significatiu d’aquesta recerca és la percepció subjectiva de les persones afectades, ja que la seva autopercepció de l’estat de salut, és ben diferent de les que tenen una vida normalitzada. Cal fer especial èmfasi a aquesta manca de consciència de malaltia, ja que és una de les barreres que impedeixen que les PSLL, facin un seguiment mèdic correcte i els tractaments farmacològics adients. Aquest és un element clau, per entendre la prevalença i la cronicitat de certes malalties. L’actuació del treball social davant d’aquest tipus de problemàtiques, no acaba de ser gaire efectiva. La manca de recursos i de professionals impedeix que es puguin portar a terme intervencions adequades, ja que es necessitaria d’un seguiment estable amb les persones, i d’uns recursos sociosanitaris adequats que permetin una atenció conjunta, tant social com sanitària. Si les PSLL, no perceben els seus problemes, mai faran demandes, per tant, s’aposta per un treball social de carrer. El treball proactiu dels professionals socials serà clau per realitzar un pla de treball que porti l’intervenció a l’èxit.
Note: Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutor: Manuel Aguilar Hendrickson
URI: http://hdl.handle.net/2445/61272
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_TS_2014_Sanchez Martin Jessica.pdf497.71 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons