Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61275
Title: La incidència de riscos i dilemes ètics en el tràmit i gestió del PIRMI: en la intervenció social amb persones beneficiàries de la RMI
Author: Zambrano Moreno, Alba
Director: Boixadòs, Adela
Keywords: Treball social
Ètica professional
Renda mínima
Treballs de fi de grau
Social work
Professional ethics
Income
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: Aquesta recerca exploratòria pretén identificar els riscos i les situacions de dilema ètic que els hi genera als treballadors/es socials el tràmit i la gestió del PIRMI, a més de comprendre els elements que presenta la pròpia normativa de la RMI susceptibles de provocar aquesta incidència de riscos i dilemes ètics. Per a això, s’ha optat per una perspectiva qualitativa i per l’entrevista com a instrument de recollida d’informació. S’ha configurat una mostra que recull la col·laboració de 13 treballadores socials de les ciutats de Mataró i de Barcelona i situades en els àmbits de l’Atenció Primària dels Serveis Socials Bàsics i, més concretament, de l’exclusió social. Les recents reformes normatives del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) produïdes a l’estiu de l’any 2011 han provocat importants repercussions tant a nivell social de la ciutadania com a nivell professional en quant als treballadors/es socials, especialment de l’àmbit de l’Atenció Primària dels Serveis Socials Bàsics, que s’ocupen del seu tràmit i gestió. En primer lloc, la Renda Mínima d’Inserció (RMI) ha perdut el seu caràcter universal i ha adoptat uns requisits d’accés i unes obligacions a les que estan subjectes les persones o famílies beneficiàries molt més restrictives. Paral·lelament, l’actual context econòmic i social continua incrementant processos de precarietat, de risc d’exclusió social i de pobresa. Per tant, es considera la manca d’adaptació del PIRMI, entès com a política social orientada a la lluita contra l’exclusió social i la pobresa, de cobertura de necessitats bàsiques i de promoció de la inserció o bé reinserció social i laboral. Aquesta falta d’adequació s’explica perquè, per una banda, s’endureixen les condicions d’accés i de continuïtat vers la prestació de la RMI i, per una altra banda, s’evidencia una realitat econòmica i social en la que les situacions de vulnerabilitat i exclusió cada vegada són més greus i abundants. En segon lloc, els treballadors/es socials que es dediquen a tramitar, gestionar i a atendre a persones titulars i/o beneficiàries de la RMI també han estat afectats/des professionalment per les modificacions en la normativa del PIRMI. Es considera que tant el tràmit com la gestió de la prestació de la RMI comporta la incidència de situacions de risc i de dilema ètic, a causa d’alguns elements (sobretot en quant a requisits d’accés i obligacions) que presenta el propi text legislatiu del PIRMI. Els dilemes ètics es vinculen, en general, amb l’interrogant que planteja dues opcions diferenciades: fer complir una determinada normativa o bé actuar en benefici i pel benestar de la persona; a més dels conflictes que implica sovint l’exercici de la funció de control, la gestió administrativa i els procediments burocràtics. La presència continuada de les anteriors situacions ètiques en la intervenció social amb persones titulars i/o beneficiàries de la RMI genera un cert malestar professional, així com un significatiu qüestionament sobre la identitat pròpia del Treball Social.
Note: Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutora: Adela Boixadós i Porquet
URI: http://hdl.handle.net/2445/61275
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_TS_2014_Zambrano Moreno Alba.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons