Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/62964
Title: La garantia jurídica de la democràcia com a dret fonamental. Una anàlisi de la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre la participació política
Author: Martín Núñez, Esther
Keywords: Democràcia
Jurisprudència
Participació política
Drets fonamentals
Democracy
Jurisprudence
Political participation
Civil rights
Issue Date: 2008
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: L'art. 23 de la CE consagra el dret fonamental dels ciutadans a participar en els assumptes públics, preveient-ne dues grans modalitats, la participació directa i la representativa. La doctrina jurisprudencial elaborada pel Tribunal Constitucional durant quasi trenta anys ha atorgat a aquest dret una configuració especial: el seu abast es veu reduït a l'estricta participació política (aspecte que tindrà conseqüències en el vessant de la participació directa reduïda a la iniciativa legislativa popular i el referèndum, deixant fora del seu abast altres possibles institucions participatives); però, per altra banda, amplia el nucli de protecció del dret, garantint no només l'accés dels ciutadans als càrrecs públics (un ius ad officium) en condicions d'igualtat; sinó també el dret dels representants a romandre en el seu càrrec lliures de qualsevol pertorbació i el tercer contingut, el dret dels representants a exercir les facultats inherents a la funció que desenvolupen tot atorgant-los un status constitucionalment garantit. Aquesta construcció jurisprudencial del dret esdevé així la garantia jurídica de la democràcia. Certament, aquest enteniment del dret fonamental de participació té conseqüències prou rellevants en l'àmbit dels partits polítics com a instruments fonamentals per a la participació política. L'abundància de resolucions per part del Tribunal Constitucional, majoritàriament a través de recursos d'empara, ha fet possible l'entrada del dret de participació en dos àmbits singularment rellevants del procés polític, com són el sistema electoral i el dret parlamentari, i ha permès al Tribunal construir tota una teoria de la representació política en seu de drets fonamentals.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.eapc.cat/rcdp
It is part of: Autonomies. Revista Catalana de Dret Públic, 2008, num. 37, p. 315-342
URI: http://hdl.handle.net/2445/62964
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració, Dret Eclesiàstic de l'Estat i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
566049.pdf174.85 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons