Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/63639
Title: Intervencions infermeres dirigides a la persona amb una traqueostomia
Author: Matallana Williamson, Rose
Director: Solà Pola, Montserrat
Keywords: Tècniques d'infermeria
Traqueotomia
Treballs de fi de grau
Nursing care
Tracheotomy
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: Les cures a la persona amb una traqueostomia són comunes a diferents àmbits sanitaris, essent imprescindible que les infermeres puguin facilitar cures segures i efectives a qualsevol d'aquests entorns. Objectiu: Avaluar les intervencions infermeres dirigides a la prevenció de la obstrucció de la via aèria i de les infeccions en el pacient traqueostomitzat. Metodologia: Per a la realització d’aquesta revisió bibliogràfica s’han consultat sis bases de dades científiques i altres fonts documentals. La selecció final ha estat de 17 articles. Resultats: L’aspiració de secrecions és una tècnica estèril, on es recomana una pressió de succió entre 60-150mmHg, en un màxim de 10 segons i l'ús d'un catèter adequat. El control de la pressió del pneumotaponament a màxim inflat 20-25mmHg i la humidificació de secrecions afavoreixen el manteniment de la via aèria així com la neteja i canvi de cànula, i les cures de l’estoma, que son mesures higièniques que s’ajustaran a les necessitats del pacient i cadascuna requerirà una neteja específica. Conclusions: La tècnica d’aspiració de secrecions, la humidificació de secrecions respiratòries i els canvis i neteja de cànula interna de traqueostomia són les principals intervencions infermeres per evitar l’obstrucció de la via aèria en el pacient traqueostomitzat, i mantenir la via aèria permeable. És imprescindible que totes les infermeres tinguin els coneixements i habilitats per a la realització d’aquestes cures per a prevenir al màxim aquestes complicacions i millorar la qualitat de vida del pacient.
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Montserrat Solà Pola
URI: http://hdl.handle.net/2445/63639
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Matallana.pdf440.93 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons