Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/63705
Title: L’Artteràpia com a possible intervenció infermera
Author: Tarès Montserrat, Lluïsa
Director/Tutor: Martínez Barellas, María Rosa
Keywords: Procés d'infermeria
Teràpia artística
Treballs de fi de grau
Nursing process
Art therapy
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: Introducció: l’artteràpia (AT) utilitza la creació artística per facilitar l’expressió d’emocions i abordar problemes biopsicosocials, generant un procés de canvi per la persona que la rep. Se li atribueixen diferents beneficis, i ja s’està aplicant en diferents àmbits assistencials. Objectiu: identificar l’AT com a possible intervenció infermera, a través d’analitzar la seva situació actual, de definir els àmbits i situacions de salut-malaltia on s’aplica, els beneficis i limitacions, l’evidència d’efectivitat, i d’establir la possible aplicació en les cures infermeres. Mètode: es fa una revisió bibliogràfica en diferents bases de dades, fent servir combinacions de les paraules clau: “art therapy” o “creative art*” i “intervention”, “nursing”, “efficacy”, “effectiveness”. S’inclouen articles dels últims 5 anys, sense restricció de les característiques dels participants, àmbits d’aplicació, país d’origen i tipus de disseny d’estudi. S’exclouen els que no tracten específicament d’AT, centrats en àmbits no sanitaris, de casos individuals, o que només descriuen una implementació d’AT, sense mostrar resultats. Resultats: es seleccionen 18 articles i se n’extreu informació sobre la població i àmbit d’estudi, les variables mesurades i els resultats rellevants. Conclusions: l’AT és una professió emergent, que majoritàriament s’està aplicant com a tractament complementari a pacients oncològics i de salut mental. Encara que l’heterogeneïtat dels mètodes d’estudi dificulta comparar-ne els beneficis, aquests es centren en l’esfera psicosocial. L’AT es presenta com una teràpia aplicable a la pràctica infermera que requereix una formació específica indispensable.
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: María Rosa Martínez Barellas
URI: http://hdl.handle.net/2445/63705
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_tares.pdf225.11 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons