Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/63886
Title: La reflexió metalingüística mitjançant la producció escrita en els primers nivells d'aprenentatge d'alemany (LE) per part d'adults
Author: Esteve Ruescas, Olga
Director/Tutor: Cambra i Giné, Margarida
Keywords: Adquisició d'una segona llengua
Alemany
Metallenguatge
Comunicació escrita
Educació d'adults
Second language acquisition
German language
Metalanguage
Written communication
Adult education
Issue Date: 10-Dec-1999
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La relació entre gramàtica i enfocament comunicatiu de llengües estrangeres continua essent un tema controvertit, un punt recurrent de discussió entre els especialistes i una preocupació per als professionals de l’ensenyament de llengües estrangeres. Això es fa encara més palès en l’àmbit de l’alemany com a llengua estrangera, on manquen estudis de recerca que focalitzin en aquest tema. Aquesta dicotomia entre ‘gramàtica’ i ‘comunicació’ és el que ens ha portat a centrar la nostra recerca en l’estudi de la funció de la gramàtica explícita en el desenvolupament de la competència comunicativa de l’alemany en persones adultes, però des del vessant del seu tractament a l’aula: De quina manera es pot treballar la gramàtica dins d’un enfocament comunicatiu en el context de l’ensenyament-aprenentatge d’adults de les Escoles Oficials d’Idiomes? Aquesta pregunta ha servit de detonant per cercar una aproximació didàctica al tractament de la gramàtica en aquest context, fonamentada en els estudis més actuals en l’àmbit de l’Adquisició de llengües segones i estrangeres, de les Ciències del Llenguatge i de la Teoria Sociocultural. Aquesta proposta s’experimenta en el context esmentat i s’analitza des d’una metodologia etnogràfica. L’aportació més important d’aquest estudi és la constatació de la funció mediadora de la L1 en tasques en petit grup on els aprenents han de negociar significats així com la profunditat de l’activitat metalingüística orientada a la consecució de l’objectiu comunicatiu que esdevé en el moment de negociar aquests significats en petits grups.
[eng] The relationship between grammar and a communicative approach to foreign languages continues to be a controversial topic. It is a recurring topic of debate among specialists, and a concern for those involved in teaching foreign languages. This is especially the case in the field of German as a foreign language, where research on this area is scarce. It is this dichotomy between ‘grammar’ and ‘communication’ that led us to focus our research on the role of explicit grammar instruction in the development of communicative competence in German amongst adult learners, from the point of view of its treatment in the classroom: What role can grammar instruction play within a communicative approach in the teaching-learning context of adults in Escoles Oficials d’Idiomes? This research question initiated our search for appropriate ways to treat grammar in this context, based on the most recent studies in the fields of Second and Foreign Language Acquisition, Language Science, and Sociocultural Theory. The didactic proposal is experimented and analyzed following an ethnographic approach. This analysis led to the most important contribution of this study: the observation of the mediating role played by learners’ L1 in small group tasks in which learners are required to negotiate meaning. It was also observed that learners participate in rich metalinguistic reflection arising from this very process of negotiating meaning while focused on achieving a common goal in small groups.
URI: http://hdl.handle.net/2445/63886
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.OER_1de10.pdfTítol - Introducció422.16 kBAdobe PDFView/Open
02.OER_2de10.pdfPrimera part - I1.74 MBAdobe PDFView/Open
03.OER_3de10.pdfPrimera part - II1.84 MBAdobe PDFView/Open
04.OER_4de10.pdfPrimera part - III2.46 MBAdobe PDFView/Open
05.OER_5de10.pdfSegona part - I2.63 MBAdobe PDFView/Open
06.OER_6de10.pdfSegona part - II3.61 MBAdobe PDFView/Open
07.OER_7de10.pdfSegona part - III4.48 MBAdobe PDFView/Open
08.OER_8de10.pdfSegona part - IV2.42 MBAdobe PDFView/Open
09.OER_9de10.pdfConclusions - Bibliografia1.67 MBAdobe PDFView/Open
10.OER_10de10.pdfAnnexos2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.