Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64083
Title: Inferences from Financial Statements of Legally Registered Mafia Firms in Italy
Author: Ravenda, Diego
Director: Argilés Bosch, Josep M.
Valls Pasola, Jaume
Keywords: Comptabilitat
Responsabilitat social de l'empresa
Frau
Delictes econòmics
Accounting
Social responsability of business
Fraud
Commercial crimes
Issue Date: 11-Dec-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En aquesta tesi investiguem l’evasió contributiva laboral, la manipulació de despeses i la manipulació d’ajustos comptables dins una mostra de 224 empreses italianes definides com a empreses mafioses legalment registrades (LMFs) per haver sigut confiscades per les autoritats judicials a causa de presumptes connexions dels seus propietaris amb el crim organitzat italià. A partir dels resultats assolits, desenvolupem addicionalment un model predictiu que pot contribuir a la detecció de les LMFs. En general, els nostres resultats indiquen que, abans de ser confiscades, les LMFs realitzen més evasió contributiva laboral i manipulació d’ajustos comptables respecte a les empreses legals (LWFs). Addicionalment, les LMFs manipulen a l’alça les despeses de materials i manipulen a la baixa les despeses de personal i de serveis amb un efecte cumulatiu negatiu sobre el flux de caixa presentat respecte a les vendes. D’altra banda, després de la seva confiscació i la conseqüent assignació als administradors legals, les practiques de les LMFs esdevenen en general insignificativament diferents d’aquelles de les LWFs, tot i que les LMFs segueixen exhibint un grau major de manipulació d’ajustos comptables. Finalment, el nostre model de detecció classifica correctament el 76.41% de les empreses dins una mostra aparellada de 852 any-empreses que inclou les LMFs abans de la confiscació i les LWFs. Les LMFs no cotitzades son socialment irresponsables per natura a causa dels seus propòsits il·lícits. A més, els seus incentius, modus operandi i formats d’estats financers difereixen d’aquells de les empreses cotitzades. Per consegüent, el nostre estudi permet inferir conclusions sobre les relacions de la responsabilitat social corporativa amb la manipulació comptable i l’evasió contributiva laboral. Addicionalment, adopta noves mesures de manipulació comptable i evasió contributiva laboral que, a més de proporcionar nous coneixements, podrien fomentar una nova recerca sobre la seva efectivitat en altres contexts culturals, legals i institucionals i per a altres menes d’empreses. Finalment però no menys important, els nostres resultats poden ajudar els professionals i els reguladors a identificar senyals comptables que es poden utilitzar en models d’avaluació de riscos o per a la detecció d’infiltracions criminals i practiques il·lícites relatives, especialment en països amb una forta presencia criminal.
[eng] In this dissertation we examine labor tax avoidance, expenses manipulation and accrual management within a sample of 224 Italian firms defined as legally registered Mafia firms (LMFs), due to having been confiscated by judicial authorities in relation to alleged connections of their owners with Italian organized crime. Based on the insights gained, we further develop a predictive model that can contribute to the detection of LMFs. Overall, our results reveal that, before being confiscated, LMFs engage more in labor tax avoidance and accrual management relative to lawful firms (LWFs). Furthermore, LMFs upward manage material expenses and downward manage personnel and service expenses with a cumulative negative effect on reported cash flow relative to sales. On the other hand, following their confiscation and consequent assignment to legal administrators, practices of LMFs mostly become insignificantly different from those of LWFs, although LMFs continue exhibiting a higher degree of accrual management. Finally, our detection model correctly classifies 76.41% of firms within a matched sample of 852 firm-years including LMFs before confiscation and LWFs. Unlisted LMFs are socially irresponsible by nature because of their illicit purposes. In addition, their incentives, modus operandi and financial statement formats differ from those of listed companies. Hence, our study allows inferring conclusions on the relations of corporate social responsibility with earnings management and labor tax avoidance. Furthermore, it adopts new earnings management and labor tax avoidance measures that, as well as providing additional insights, may enhance further research on their effectiveness in other cultural, legal and institutional contexts and for other types of firm. Finally, but no less important, our findings can aid practitioners and regulators in identifying accounting signals that can be used in risk assessment models or in the detection of criminal infiltrations and related illicit practices, especially in countries with a strong criminal presence.
URI: http://hdl.handle.net/2445/64083
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Comptabilitat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIEGO_RAVENDA_PhD_THESIS.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.