Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64504
Title: Patrimoni literari i territori. Una proposta d’educació literària a partir dels espais de l’Ebre
Author: Cid i Català, Josep-Sebastià
Director: Bordons, Glòria
Keywords: Ensenyament de la literatura
Patrimoni cultural
Ebre (Espanya : Curs d'aigua)
Literary education
Cultural property
Ebro River (Spain)
Issue Date: 18-Apr-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La recerca naix d’una doble inquietud. D’una banda l’interès per renovar la pràctica de l’ensenyament de la llengua i la literatura i de l’altra la voluntat de contribuir a consolidar el procés de constitució de la literatura ebrenca i la presència de les obres relacionades amb les terres de l’Ebre en el currículum de llengua i literatura. Com a professor de llengua catalana i literatura en un institut de la Ribera d’Ebre havia experimentat com la referència a produccions literàries que parlaven de la zona estimulaven l’interès de l’alumnat per la matèria, però que costava trobar-ne referències en els llibres de text i que pràcticament no hi havia ni estudis ni propostes didàctiques que ajudessin a portar endavant aquesta tasca. Aquesta constatació en el context dels canvis que s’anaven produint en l’ensenyament de la literatura i que sovint la reduïen a un repertori de coneixements historicistes , la pràctica aïllada del comentari o la creació de textos o a una tipologia textual més supeditada a l’estudi gramatical i normatiu de la llengua ens va impulsar a elaborar una proposta d’educació literària a partir de referents literaris de proximitat. El nostre projecte parteix d’una anàlisi que ens porta a la teoria de la complexitat com a perspectiva per emmarcar un mètode de pràctica reflexiva que troba el seu suport en les aportacions del constructivisme i que connectem amb la geografia cultural i la didàctica del patrimoni com a disciplines que ens ajuden a dissenyar el nostre treball. Amb l’objectiu de fonamentar una pràctica adequada de l’educació literària realitzem una aproximació al fet literari i als estudis literaris –la teoria literària, la crítica i la literatura comparada– per veure i posar de relleu aquelles referències que ens sembla que poden contribuir com a elements de suport a una didàctica de la literatura que té per objectiu la formulació d’ensenyaments educatius. Amb aquests referents plantegem la perspectiva de la literatura localitzada, treballem un sistema d’educació de l’intertex lector a partir d’una sèrie de propostes didàctiques i les analitzem i avaluem amb una metodologia de base qualitativa que ens aporta una sèrie de reflexions que ens permeten ajudar a modular el projecte que hem elaborat.
[eng] Research has its origin in two main worries. On the one hand, the concern about upgrading language and literature teaching approaches and on the other hand, the will to contribute to strengthen the process of formation of the Ebre area literature and the inclusion of literary productions related to the Ebre lands into the language and literature curriculum. The fact that referring to literary works from our area in class increases the students concern about the subject is an evidence that I have experienced along my career as a teacher of Catalan language and literature, but there are few mentions to them and no research or syllabus design to support the prosecution of this project. In the previous years, every new step in the didactics of literature has been turning into a historicist knowledge repertoire, into isolated literary comments or text writing or into a textual typology depending on grammar and language rules, which has made us feel the need to promote and focus in a new literary teaching approach based on productions of literature from authors nearby. Our project comes from an analysis that takes us to the theory of complexity as a perspective to define a reflective practice method supported by constructivist contributions which is linked to the cultural geography and the didactics of heritage as disciplines that help us design our plan. The main goal is basing a proper practice of literary education while we approach the literary fact and studies -literary theory, review and comparative literature- to see and outline those models that can contribute as supporting elements in a didactics of literature that aims the development of educational teaching. Considering all these, we lay out the perspective of localised literature, work on an educational system of the intertext reading from several didactic proposals and we analyze and assess them throughout a qualitative based methodology that provides us reflection on the prosecution and modulation of our project.
URI: http://hdl.handle.net/2445/64504
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSC_TESI.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.