Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64798
Title: Avantatges i inconvenients de la metodologia INE per a elaborar indicadors de la producció industrial per a les regions espanyoles
Author: Clar López, Miquel
Ramos Lobo, Raúl
Suriñach Caralt, Jordi
Keywords: Estadística industrial
Economia regional
Indicadors econòmics
Recerca industrial
Equipament industrial
Industrial statistics
Regional economics
Economic indicators
Industrial research
Industrial equipment
Issue Date: 2000
Publisher: Institut d'Estadística de Catalunya
Abstract: Conèixer l'evolució conjuntural del sector industrial, tant a nivell nacional com regional, és de gran importància. En aquest sentit, el retard en la publicació de les xifres de les Comptabilitats Nacionals/Regionals, fa necessària l'elaboració d'indicadors que permetin dur a terme un seguiment a curt termini de l'activitat industrial. Així, l'INE elabora un IPI mensual obtingut pel mètode directe pel conjunt de l'Estat. D'altra banda, al llarg dels darrers anys, a algunes comunitats autònomes espanyoles, s'han engegat projectes centrats en l'elaboració d'indicadors de l'activitat industrial regional, tot i que a partir de metodologies no homogènies. Per corregir aquesta situació, d'un temps ençà, a diferents fòrums s'ha proposat emprar la metodologia emprada per l'IDESCAT per elaborar l'indicador de la comunitat catalana com a alternativa per construir indicadors de l'activitat industrial regional, atès el seu bon comportament per Catalunya. Així, l'INE recentment ha publicat uns IPIs per les CA espanyoles d'acord amb dita metodologia. A aquest treball s'estudia la idoneïtat d'estendre l'esmentada metodologia a totes les regions espanyoles. Per això, es duu a terme una anàlisi comparativa centrada en (tres de) les quatre regions que disposen d'un IPI elaborat pel mètode directe: Andalusia, Astúries i el País Basc.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.idescat.net/sort/questiio/questiiopdf/24.1.7.Clar.pdf
It is part of: Qüestiió, 2000, vol. 24, num. 1, p. 151-186
URI: http://hdl.handle.net/2445/64798
ISSN: 0210-8054
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154132.pdf386.61 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons