Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64815
Title: «M'encantaria poder venir a l'estadi a jugar contra el meu equip»: dixi de persona, footing i identitat, una entrevista a Pep Guardiola
Author: Nogué Serrano, Neus
Keywords: Dixi
Pragmàtica (Lingüística)
Sociolingüística
Deixis
Pragmatics
Sociolinguistics
Issue Date: 2013
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Aquest article té dos objectius bàsics. En primer lloc, mostrar la capacitat analítica d'un estudi de cas a l'hora d'estudiar l'expressió de la identitat i dels rols assumits pels participants en la comunicació, posant-la en relació amb els marcs participatius d'Erwing Goffman (1981), d'una banda, i amb la dixi de persona i les seves manifestacions gramaticals (Levinson 1983; Nogué 2008), de l'altra. I en segon lloc, mostrar com l'estructura gramatical pot proporcionar indicadors lingüístics que donen informació sobre la identitat i els rols assumits, posant l'èmfasi en una circumstància concreta: la manera com es reflecteix lingüísticament la col¿lisió entre dos o més rols. Paraules clau: dixi de persona, identitat, rol participatiu, marc participatiu. This article has two main purposes. In the first place, to show how a case study can provide interesting information about the expression of identity and of the different roles assumed by the communication participants. On the one hand, this information is related to the participation frameworks proposed by Erwing Goffman (1981); on the other hand, to person deixis and its grammatical manifestations (Levinson 1983; Nogué 2008). And in the second place, to show how grammatical structure can provide linguistic cues about identity and roles, putting the emphasis on a specific circumstance: the linguistic signs of the collision between two or more of these roles. Key words: person deixis, identity, participation role, participation framework.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.2504.01.64
It is part of: Treballs de Sociolingüística Catalana, 2013, num. 23, p. 375-389
URI: http://hdl.handle.net/2445/64815
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.2504.01.64
ISSN: 0211-0784
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
625490.pdf303.1 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons