Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65379
Title: Els «criteris de visibilització de les dones» en català: límits sintacticosemàntics i discursius
Author: Nogué Serrano, Neus
Keywords: Català
Sexisme en el llenguatge
Dones
Sintaxi
Cohesió (Lingüística)
Anàlisi del discurs
Catalan language
Sexism in language
Women
Syntax
Cohesion (Linguistics)
Discourse analysis
Issue Date: 2013
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Abstract: L'objectiu d'aquest article és analitzar els principals criteris que les guies d'estil recomanen per visibilitzar les dones ¿o per fer un ús no sexista del llenguatge¿ des de dos punts de vista: el sintacticosemàntic i el discursiu. Des del punt de vista sintacticosemàntic, s'estudien bàsicament els fenòmens relacionats amb la coordinació, la concordança i la repetició o elisió d'elements (per exemple, especificadors del nom), i la manera com les diferents opcions afecten el significat oracional. Des del punt de vista discursiu, s'analitzen els fenòmens relacionats amb la coreferència; és a dir, la relació entre les diferents maneres d'expressar un mateix referent per mitjà d'elements nominals al llarg del text, i l'efecte que provoquen en el text en conjunt. Amb aquest objectiu, l'estudi analitza des d'un punt de vista qualitatiu les dades proporcionades per un corpus de textos procedents de tres àmbits (polític, administratiu i educatiu) en què s'apliquen sovint aquesta mena de criteris. Paraules clau: català, llenguatge no sexista, visibilització lingüística de les dones, sintaxi, cohesió, coreferència, llenguatge androcèntric, estil. The goal of this article is to analyse the main criteria recommended by style guides aimed at making women more visible or, in other words, to make a non-sexist use of language. I will concentrate on two main aspects: the syntactic-semantic and the discursive. From a syntactic-semantic point of view, the main elements being studied are those related to coordination, agreement and repetition or omission of elements (for instance, noun specifiers), and also the way the different options chosen affect the meaning of the sentence. From a discursive and stylistic point of view, the elements analysed are those related to coreference, that is, the relationship between the different ways of expressing a same referent through different elements in the text, and the effect they produce in the text as a whole. Having this as the main goal, the study analyses from a qualitative point of view the data from a corpus in three different areas (politics, administration and education), which often apply this kind of criteria. Keywords: Catalan, non-sexist language, female linguistic visibility, syntax, cohesion, co-reference, androcentric language, style
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/267999
It is part of: Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 2013, num. 54, p. 213-234
URI: http://hdl.handle.net/2445/65379
ISSN: 0214-8188
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
625489.pdf170.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.