Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65647
Title: El Compendivm Constitvcionvm Generalivm Cathalonie de Narcís de Sant Dionís
Author: Álvarez Gómez, Daniel
Director: Espluga, Xavier
Velaza, Javier
Keywords: Narcís de Santdionís, s. XIV? - XV?
Història del dret
Catalunya
Història medieval
Ferran I, rei de Catalunya-Aragó, 1380-1416
Law history
Catalonia
Medieval history
Issue Date: 25-Mar-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] A les Corts de Barcelona (1412-1413), que presidiren successivament Ferran I i l’infant Alfons, s’aprovà una Constitució, intitulada «Per tal que les leys», que determinava la recopilació en llatí i en traducció catalana (tret d’algunes excepcions en sentit invers) de la major part del corpus jurídic de Catalunya, fonamentalment Constitucions i Capítols de Corts. L’ordenació de la dita recopilació seguí les rúbriques dels primers deu llibres del Codi de Justinià. El projecte, conegut com a Compilació, fou iniciat per juristes de la mida de Bonanat Pere i Jaume Callís, en una primera comissió escollida per Ferran I; i el continuaren el diputat Francesc Basset i l’oïdor de comptes Narcís de Sant Dionís, comissionats a posteriori per la Diputació del General. No obstant això, la Compilació resultà parcialment fallida. Es projectà la confecció de dos volums en pergamí, un en llatí i l’altre en català, que anirien a raure a l’Arxiu Reial, i de dues còpies, que custodiaria la Diputació del General. De tota manera, només se’n conserven en l’actualitat tres exemplars en pergamí a l’Arxiu de la Corona d’Aragó que poden ser identificats amb aquells. Un dels exemplars catalans, fins al present moment, continua perdut. El darrer dels juristes comissionats, Sant Dionís, escrigué un opuscle llatí, que ell mateix anomenà Compendium, el qual, estructurat igualment segons el codi justinianeu, serviria als especialistes com una mena d’enquiridion. També en conservem una traducció al català, probablement obra del propi Sant Dionís. El Compendium és un breu manual que ultrapassa la Compilació, perquè cita un major número de lleis en incloure simplement resums de les disposicions legals. L’edició dels tres manuscrits llatins que contenen l’obra de Sant Dionís és l’objecte principal de la present tesi. En front de l’edició llatina, s’aporta la transcripció d’un dels exemplars de la versió catalana, el manuscrit 1 de la Generalitat, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. La tesi s’inicia amb un estudi preliminar sobre la biografia de Sant Dionís, en què s’intenta aclarir la genealogia del personatge, i sobre la formació de la Compilació. Conclou amb taules que identifiquen les disposicions legislatives contingudes al Compendium.
[eng] During the Courts of Barcelona (1412-1413), presided successively by Ferdinand I and the Prince Alfonse, a Constitution was approved, entitled “Per tal que les leys”, that prescribed that the majority of the juridical corpus of Catalonia, basically Constitutions and “Capitula Curiae”, were collected in Latin and in its Catalan translation (besides some exceptions in reverse). The distribution of this collection followed the titles of the first ten books of the Justinian’s Code. The project, known as Compilation, was initiated by jurists such important as Bonanat Pere and Jaume Callís, i.e. the first commission elected by Ferdinand I; and it was continued by Francesc Basset and Narcís de Sant Dionís, selected a posteriori by the “Diputació del General”. However, this collection partially failed. Two volumes in parchment were designed, one in Latin and another in Catalan, to be located in the Royal Archive, and two copies, to be guarded by the “Diputació”. Nevertheless, only three copies in parchment are preserved in the present Archive of the Crown of Aragon that could be identified with those ones. One of the Catalan copies is still lost. The jurist Narcís de Sant Dionís wrote a Latin brief treatise .named Compendium by himself. that could be useful as a handbook to the specialists, structured like the Justinian’s Code. We still have a translation to Catalan, probably by the same Sant Dionís. The Compendium is a short handbook that surpasses the Compilation, because it quotes a higher number of laws since it only presents summaries of the legal dispositions. The Edition of the three Latin manuscripts that contain the work of Sant Dionís is the main object of the present thesis. In front of the Latin Edition, it is provided the transcription of one copy of the Catalan version, the manuscript 1 of the “Generalitat”, in the Archive of the Crown of Aragon. An introductory study about the biography of Sant Dionís intends to clarify his genealogy. The formation of the Compilation is also evaluated. The thesis finishes with tables that identify the legislative dispositions contained in the Compendium.
URI: http://hdl.handle.net/2445/65647
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Filologia Llatina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DAG_TESI.pdf11.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.