Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65675
Title: Lectoescriptura i dansa: Un binomi que funciona
Author: Cabré Rocafort, Míriam
Director/Tutor: Sayós i Santigosa, Rosa
Keywords: Ensenyament de l'escriptura (Educació primària)
Lectura (Educació primaria)
Dislèxia
Dansa
Educació psicomotriu
Treballs de fi de grau
Penmanship (Elementary)
Reading (Primary)
Dyslexia
Dance
Movement education
Bachelor's thesis
Issue Date: 28-May-2015
Abstract: La lectoescriptura és un dels processos més amplis, transcendents i difícils d’ensenyar amb eficàcia, per la qual cosa tot agent educatiu hauria de dedicar molts esforços i energies per aconseguir el seu òptim assoliment i consolidació. La lectura i l’escriptura són els mètodes més eficaços per combatre el fracàs escolar, ja que són la base de qualsevol aprenentatge. Partint de l’elevat índex de trastorns de lectoescriptura a la població general, com ara la dislèxia, aquest estudi planteja dues hipòtesis que qüestionen si practicar dansa contribueix a l’assoliment i consolidació de la lectoescriptura i, a més, si pot esdevenir una forma de reeducació d’aquest procés. En aquest sentit, tenint en compte les aportacions de la dansa al procés de lectoescriptura (afirmació de la lateralitat, consciència de l’esquema corporal i percepció espacial), es presenta una comparativa entre el nivell de lectoescriptura de l’alumnat d’un centre d’escolarització artística integrada (dansa, música i Currículum de Primària) i el d’un altre d’escolarització ordinària (Currículum de Primària), per verificar, refutar o modificar les hipòtesis inicials. Aquest treball sobre la possible relació i complementarietat entre la lectoescriptura i la dansa consta de les parts característiques de qualsevol treball d’anàlisi sobre una situació i problemàtica educativa concreta. La part més significativa i reveladora d’aquest estudi són les conclusions, en les quals no només es donen explicacions en base als resultats aconseguits, sinó que, a partir de la fonamentació teòrica i pràctica del treball, es va més enllà i es contemplen possibles modificacions i ampliacions de cara a una possible continuació de l’estudi, sempre tenint com a finalitat contribuir al millor assoliment del procés de lectoescriptura. Amb tot, aquest TFG busca establir relacions beneficioses entre aquestes dues disciplines, la dansa i la lectoescriptura, per tal d’aportar noves perspectives a la necessària millora de la competència lectora de l’alumnat de Primària.
Note: Facultat de Formació del Professorat, Universitat de Barcelona. Ensenyament: Grau en Educació Primària, Treball final de grau, Curs: 2013-2014, Coordinador: Rosa Sayós Santiagosa
URI: http://hdl.handle.net/2445/65675
Appears in Collections:Treballs de l'alumnat - Facultat d'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lectoescriptura i dansa. Cabré, M..pdfTreball655.45 kBAdobe PDFView/Open
Annexos. Cabré, M..pdfAnnexos3.29 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons