Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65691
Title: Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula 2. L’essència o allò que queda després de treure el superflu (II), amb una mostra d’activitats cooperatives i bibliografia comentada
Author: Aranda, Xavier (Aranda Nicolàs)
Díaz, Mònica
Formariz, Alfons
Martínez, Marta
Masdeu, Bep
Núñez, Natàlia
Sáinz, Isis
Keywords: Educació d'adults
Competències bàsiques en educació
Issue Date: Jun-2015
Publisher: Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Series/Report no: Educació i Comunitat; 12
Abstract: En l’apartat primer d’aquestes “essències”, vam justificar la seva necessitat per la poca literatura existent sobre la diversitat a l’aula al nivell de les competències bàsiques de persones adultes. Vam plantejar una sèrie d’elements teòrico-­‐pràctics a tenir en compte i vam presentar una mostra d’activitats de treball cooperatiu a l’aula. Com explicàvem, pel volum de pàgines d’aquest document de “les essències”s’ha dividit en dos apartats 1 . Continuem en aquest segon amb una altra mostra d’activitats cooperatives a l’aula. Si les anteriors estaven més orientades a l’aprenentatge inicial de llengües i a aprenentatges més genèrics, aquesta mostra està pensada per a la formació instrumental i, més en concret, per a les classes d’alfabetització i postalfabetització. Tanmateix, algunes es poden dur a terme en diferents nivells canviant la complexitat de l’activitat. Com ens va passar quan vam discutir al grup de treball la conveniència de proposar una mostra d’activitats, teníem la sensació que algunes són excessivament senzilles o conegudes. No obstant això, és possible que continuï sent útil recordar que en qualsevol nivell es poden fer activitats col·∙laboratives que serviran per enriquir el conjunt classe i que, fins i tot, les més senzilles poden ser desconegudes o haver estat oblidada la seva utilitat per algun dels lectors possibles. En qualsevol cas, totes elles han estat practicades pels membres de l’equip de redacció en diferents moments. Hem afegit també en aquest capítol una bibliografia de referència àmpliament comentada. Atès que la major part dels llibres sobre diversitat i inclusivitat estan pensats per primària i secundària, els hem llegit amb ulls de professorat d’adults. De manera que el comentari de cadascun d’ells no solament és un resum sinó un suggeriment en clau de formació de persones adultes. Introduïm aquesta bibliografia amb un intent de repensar la formació en competències bàsiques de persones adultes, perquè surti d’un cert ostracisme institucional o d’una rutina amb un horitzó curt. La societat del coneixement i de les desigualtats segurament està demanant una altra formació de persones adultes que promogui activament l’acostament de tots aquells sectors que, malgrat ells, estan instal·∙lats en la pobresa sociocultural o estan lliscant vers ella.
Note: Grup de treball: Xavier Aranda, Mònica Díaz, Alfons Formariz (coord), Marta Martínez, Bep Masdeu, Natàlia Núñez, Isis Sáinz. Amb la col·laboració de: Maika García Castro, Albert Solà i M. Isabel Soler
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/67092
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/67092
URI: http://hdl.handle.net/2445/65691
Appears in Collections:Educació i Comunitat (ICE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EC12.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons