Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65726
Title: Innovació docent en el currículum d'infermeria: El Cas Integrat. Un estudi de cas cap a la Convergència Europea
Author: Morera Pomarede, María José
Director: Medina, José Luis (Medina Moya)
Keywords: Innovacions educatives
Aprenentatge basat en problemes
Escoles d'infermeria
Educational innovations
Problem-based learning
Nursing schools
Issue Date: 26-Mar-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La Tesis Doctoral és un estudi de recerca qualitativa sobre un cas d’innovació docent (Cas Integrat) que esta emmarcat en el paradigma de canvi i innovació docent en els estudis universitaris de l’Escola Universitària Infermeria Sant Joan de Déu, Centre adscrit a la Universitat de Barcelona. Es tracta de la descripció d’una experiència que gira al voltant de la pràctica docent universitària i que ha tingut la intenció de promoure una innovació en educació, mitjançant un canvi en la praxi d’un context educatiu. Aquest propòsit de canvi i millora ha suposat un treball de diàleg i d’interpretació del pensament del professor. El cas integrat, consisteix en la descripció d’una situació hipotètica elaborada conjuntament per professors/es de diferents assignatures d’uns determinats semestres. Els estudiants, organitzats en grups de 8 a 10 persones han de desenvolupar hipòtesis explicatives i identificar necessitats d’aprenentatge a partir de treball autònom i col·laboratiu, que li permetin comprendre millor la situació presentada i complir els objectius d’aprenentatge preestablerts. No es tracta de la solució d’un problema, si no que s’utilitzen problemes adients, o situacions hipotètiques per incrementar el coneixement i la seva comprensió. D’aquesta manera el propòsit global de la recerca és comprendre les repercussions del cas integrat (basat en la metodologia ABP) en l’aprenentatge, si fomenta la reflexió, la responsabilitat i autonomia en els estudiants d’infermeria. El propòsit de la recerca es concreta en les següents interrogants que han orientat el procés de investigació. 1.-Quines influències té en l’aprenentatge de l’estudiant? 2.-Potencia l’aprenentatge reflexiu en l’estudiant? 3.-Com és el procés de producció, selecció, transmissió i assimilació de competències en el cas integrat? Els resultats obtinguts (expressat de manera sintètica) de la recerca després d’analitzar les dades son que el cas integrat és un mètode que afavoreix la visió global dels coneixements, és a dir, veure la situació com un tot. Es tracta també d’una estratègia integradora del currículum, afavoreix la capacitat de síntesi en integrar el coneixement i permet que l’estudiant pugui explicar el que ha après amb les pròpies paraules i extrapolar-ho a altres contextos, és a dir, fer-se seu el coneixement, cosa que implica un tipus d’aprenentatge concret. Els estudiants, des del seu punt de vista, consideren que han adquirit competències d’habilitats en cerca d’informació, de lectura crítica i d’organització autònoma dels aprenentatges. Els professors consideren que la competència en habilitats cerca informació és una de les més importants per a la formació dels estudiants, pel desenvolupament de la seva futura professió i de la seva vida i, per tant, creuen que és necessari donar eines per a treballar-la. És considera important avaluar les competències referides a habilitats i capacitats (saber buscar informació, expressar-se oralment, prendre decisions, moderar una reunió, definir un problema) i a actituds i valors (promoure el benestar de les persones, respectar l’ètica professional, saber identificar i elaborar coneixement, comportar-se democràticament, tenir capacitat d’escolta, contrastar opinions). Una de les competències que l’avaluació ha de promoure de manera especial és la capacitat de la persona per a avaluar i millorar per ella mateixa les seves actuacions, assentant així els fonaments per a l’aprenentatge al llarg de la vida.
[eng] The thesis is a study of qualitative research on a case of educational innovation (Integrated Case) that is framed in the paradigm of change and teaching innovation in College studies of Saint Joan de Déu School of Nursing, attached to the University of Barcelona. This is the description of an experience that revolves around the university teaching practice that that has had the intention to promote innovation in education, by means of a change in the practice of an educational context. This proposal for change and improvement has implied a effort of dialogue of and interpretation of the teacher’s thought. The integrated case, is the description of a hypothetical situation jointly prepared by teachers of different subjects on certain semesters. The students, organized in groups must develop explanatory hypotheses and identify learning needs from self and collaborative work, which provides a better understand of the situation and meets the learning objectives preset. This is not about solving a problem but it is used for appropriate problems or hypothetical situations to increase knowledge and their understanding. Thus, the overall purpose of the research is to comprehend the implications of the Integrated Case (based on the methodology PBL) in learning, and whether it encourages reflection, responsibility and autonomy in nursing students. The purpose of the research is based on the following questions that have guided the process of investigation. 1. What is the influence on student’s learning? 2. Does it enhance reflective learning on the student? 3. How is the process of production, selection, transfer and assimilation of skills in the Integrated Case? The results obtained form the research (expressed briefly) after analyzing the case data are tha the Integrated Case is a method that promotes the global vision of knowledge, that is, viewing the situation as a whole. It is also an integrating strategy of the curriculum, it promotes synthesis capacity to integrate knowledge and allows students to explain what they have learned with their own words and extrapolate it to other contexts, namely integrate their knowledge as own, which implies a specific type of learning. The students, from their perspective, consider that they have acquired skills in information search, critical reading and organization of autonomous learning. Teachers believe that competence in information search skills is one of the most important for the training of students for the development of their future profession and their life and, therefore, they believe that it is necessary to provide tools for its implementation. It is considered important to assess competencies related to skills and abilities (to know how to search for information, to express themselves orally, to make decisions, to chair a meeting, to define a problem…) and attitudes and values (to promote the welfare of the people, to respect professional ethics, to learn to identify and develop knowledge, to behave democratically, to be capable of listening, to contrast opinions…). One of the competences that the evaluation should promote in particular is the ability of the person to assess and improve their own performance, thus settling the foundations for learning throughout life.
URI: http://hdl.handle.net/2445/65726
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MJMP_TESI.pdf8.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.