Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65736
Title: Determinació de les variacions d’acceleració intracíclica a diferents ritmes de competició en nedadors de fons d’alt rendiment
Author: Company Badia, Gemma
Director: Lloret, Mario
Keywords: Fisiologia de l'exercici
Natació
Sport physiology
Swimming
Issue Date: 28-Jul-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'estudi de les variacions intracícliques de les acceleracions (IAV) és un paràmetre que permet valorar les conseqüències de la combinació de forces propulsives i resistives resultants en el cos, les adaptacions del gest tècnic a les condicions canviants del medi i la coordinació tècnica global. Un valor reduït d'aquest paràmetre ens indica que les modificacions són adequades, alhora que es limita la despesa energètica, aspecte molt important en general per al rendiment, però sobretot en les especialitats de fons com la natació en aigües obertes, en les quals l'economia és un factor clau. Amb aquest objectiu, es planteja un estudi per a determinar les lAV en nedadors de llarga distancia a diferents ritmes competitius, per tal de poder determinar els paràmetres habituals dels seus patrons acceleratius (mitjana, desviació típica, mitjana quadràtica, màxim, mínim i amplitud), les variables cinemàtiques de cicle (freqüència, longitud i índex de cicle), com es modifiquen amb els canvis d'intensitat, les diferències entre gènere, i la correlació de cada paràmetre amb la velocitat de nedo. En l'estudi van participar 12 nedadors i 9 nedadores d'elit d'aigües obertes, que van realitzar tres proves de 500m a tres intensitats competitives (85%, 90% i 95% del ritme de 1500m), registrant les IAV mitjançant un acceleròmetre triaxial situat en la zona lumbo-sacra. Les diferències significatives (p<0,05) es van determinar amb la prova de Wilcoxon i correlacions de Spearman. Els resultats mostren que cada nedador presenta un perfil gràfic característic, que es manté tot i els canvis d'intensitat. Els paràmetres cinemàtics del cicle presenten diferències significatives en les tres intensitat i entre els dos gèneres, correlacionant totes elles amb la velocitat excepte en la longitud de cicle per als nois. Pel que fa als patrons acceleratius, en l'eix horitzontal trobem diferències entre les tres intensitats per als nois en totes les variables, mentre que en les noies, els valors del 90% són els més elevats, de manera que les diferències entre gèneres són significatives excepte per al 90% en la majoria de paràmetres excepte la RMS. En l'eix lateral, les dades presenten diferències molt menors, de manera que en els nois majoritàriament només el 85% és inferior i en les noies el 95% és superior, però els registres d'ambdós gèneres són diferents en tots els casos. Finalment, en l'eix vertical, els nois i les noies presenten resultats semblants, canvis progressius i significatius en la SO, màxim, mínim i amplitud, mentre que la mitjana i la RMS només es modifiquen en el 95%, però els valors absoluts només presenten diferències entre gèneres en la SO, el mínim i l'amplitud. La correlació de totes les variables acceleratives amb la velocitat de cada prova i en el global de les tres en l'eix d'avanç, mostra coeficients significatius en totes les variables menys el mínim per als nois i només en la mitjana, el màxim i el mínim en les noies; en l'eix lateral, els coeficients són molt menors i només varien en totes les intensitats en el mínim i l'amplitud en els nois i el màxim i la mitjana per a les noies; i finalment en l'eix vertical, les noies presenten moltes correlacions elevades, en la SD, el màxim, el mínim i l'amplitud, mentre que en els nois només el mínim presenta una correlació elevada, ja que la RMS, la SD i l'amplitud tenen relacions mitges. Per tant, aquest tipus d'estudi ofereix molta informació sobre la capacitat propulsiva resultant de l'adaptació tècnica i coordinativa de cada nedador, presentant-se com una eina pràctica per a fer una monitorització tècnica dels nedadors i millorar el control d'aquest aspecte.
[eng] The intracyclic acceleration variations (IAV) are the sum of the resultant braking and propelling forces, resulting in the swimming speed, thus becoming an important performance parameter. With the aim of analysing the usual acceleration profiles and kinematic stroke variables in endurance swimmers and the gender and speed differences, 12 males and 9 females elite open water swimmers swam three 500m freestyle tests at 85%, 90% and 95% of their 1500m pace. Using a 3D accelerometer device situated in the sacrum, 3 cycles per length were selected and the mean, SD, RMS, maximum, minimum and rang of the acceleration signal, as well as SR, SL and SI were determined. Statistical analysis (p<0,05) was made using Wilcoxon test and Spearman correlations. Results show a specific acceleration profile for each swimmer in all the tests and significant differences for stroke parameters in the 3 paces and between gender, as well as significant correlations with velocity except SL for men. Regarding the acceleration signal, in the horizontal axis, men show increasing and statistically different values in all variables, and differences from those of women except for the 90% values and all the RMS, because women had 90% values higher than the other two. For men, all of the variables except the minimum had high (rho>0,5) correlations, but only the mean, maximum and minimum for women. In the lateral axis, only the 85% variables for men and the 95% for women were different from the other two, but gender differences were significant in all paces. Correlations were smaller (rho 0,1-0,5) and only for minimum and rang in men, and maximum and mean for women. In the vertical axis, both genders show significant changes in the three paces in SD, maximum, minimum and rang, while only at 95% for the mean and RMS values. Gender differences were found for SD, minimum and rang. Women show high correlations for SD, maximum, minimum and rang, while only minimum for men. This study confirms the accelerometer possibilities to determine the propulsive resultant force, so being a good tool to improve swimmers technical and coordinative adaptations to each task.
URI: http://hdl.handle.net/2445/65736
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) - Barcelona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GCB_TESI.pdf3.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.