Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65848
Title: La banalitat com a categoria estètica
Author: Fontanals Guxens, Gemma
Director: Peran, Martí, 1961-
Keywords: Estètica
Mitjans de comunicació de massa
Televisió
Sensacionalisme en la televisió
Xous d'impacte
Tesis
Aesthetics
Mass media
Television
Sensationalism on television
Reality television programs
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2014
Abstract: [cat] El predomini de la banalitat en la televisió és un fet, pero enlloc de jutjar la seva correcció o la seva fatalitat el propósit d'aquest treball és el de contemplar la possibilitat de considerar la banalitat com una categoria estética més entre les ja existents. Per tal d'aconseguir-ho és necessari tractar assumptes tals com la cultura de masses o els mitjans de comunicació massiva, dedicant especial atenció a la televisió i a la seva programació amb la intenció de facilitar així una aproximació a la teleescombraria i, més específicament , a la telerealitat. Un cop fet aixo es fa un repas de les categories vigents, se li aplica una teoria que deixa en l'ambigüitat la banalitat com a categoria estética i finalment tots els punts del discurs són tractats a mode de resum en un cas d'estudi concret: el reality show d'Alaska i Mario.
[eng] The prevalence of banality in television is a fact, but instead of judging its rightness or its fatality the purpose of this work is to contemplate the possibility of considering banality as an aesthetic category among the already existing ones. In arder to achieve it it is necessary to deal with issues like mass culture or mass media, focusing on television and its programme schedules with the intention of making easier an approximation to junk TV and, more specifically, to reality television. Having done that a revision of the current categories is made, a theory that maintains the ambiguity of banality as an aesthetic category is applied, and finally ali the points appeared along the discourse are deatl with in the style of a synopsis in a particular case study: Alaska and Mario's reality show.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Any: 2014, Tutor: Martí Peran Rafart
URI: http://hdl.handle.net/2445/65848
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Fontanals_Guxens.pdf29.17 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons