Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65850
Title: Memòria de conservació - restauració: Talla policromada de Sant Maurici
Author: Parrello Brasca, Emilse
Director: Vilà Rabella, Marta
Paret Pey, Josep
Keywords: Conservació i restauració d'obres d'art
Talla en fusta
Escultura barroca
S. XVII
Treballs de fi de grau
Conservation and restoration of art objects
Wood carving
Baroque sculpture
S. XVII
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2014
Abstract: [cat] Estudi i memòria de la intervenció realitzada sobre la talla policromada de sant Maurici, procedent del Museu Comarcal de Manresa (MCM). L’escultura d’estil barroc, fabricada al segle XVII, presenta com a patologia principal una acumulació considerable de brutícia superficial i adherida. A més s’ha descobert la presència d’atzurita, un pigment que té tendència a alterar la seva coloració amb el pas del temps a partir d’una sèrie de reaccions químiques, convertint-se en malaquita. Tot el procés de conservació i restauració de l’obra s’ha efectuat al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC). Aquest projecte és un treball final del Grau en Conservació - Restauració de Béns Culturals, impartit per la Universitat de Barcelona.
[eng] Study and report about the intervention made on the Saint Maurice’s polychrome carving, coming from Museu Comarcal de Manresa (MCM). The Baroque sculpture, made in the seventeenth century, presents as main pathology a considerable accumulation of superficial and adhered dirt. It has also discovered the presence of azurite, a pigment that tends to alter its color over time from a series of chemical reactions, becoming malachite. The whole restoration and conservation process took place at Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC). This is a final degree project of the Degree in Restoration and Conservation of Cultural Property, given by the University of Barcelona.
Note: Treballs Finals de Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Any: 2014, Tutora: Marta Vilà Rabella
Treball realitzat al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC)
URI: http://hdl.handle.net/2445/65850
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Conservació i Restauració de Béns Culturals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Talla_policromada_de_sant_Maurici.pdf13.56 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons