Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65870
Title: El Espai Familiar de Petita Infancia como servicio público de bienestar basado en necesidades: estudio de caso interpretativo e implicaciones normativas
Author: Blanco Castelos, Pablo
Keywords: Espai familiar
Necessitats
Cura
Sociologia
Educació
Família
Tesis
Sociology
Education
Family
Theses
Issue Date: 2015
Abstract: El present treball es dedica a l'estudi en profunditat de la tipologia educativa dels Espais Familiars de Petita Infància. Inicialment es descriu la seva evolució històrica a la ciutat de Barcelona i alguns dels seus elements diferenciadors en relació al model alternatiu de l’Escola Bressol. En la interpretació presentada, el model d’Espai Familiar constitueix un dispositiu més adequat a la cobertura del conjunt de necessitats presents en famílies amb fills/es de 0 a 3 anys. Malgrat això, donada l'heterogeneïtat de contextos socials i familiars i la diversitat de necessitats individuals, es recomana la prestació de serveis diversificats d'atenció a la petita infància en condicions de llibertat d'elecció. A continuació, es formula un model explicatiu de la vulnerabilitat històrica del servei en el context institucional en què s'insereix. Aquesta explicació apunta a criteris de classe social i a principis ètico-polítics relatius al principi d'igualació social. S'analitza la inadequació de l’esmentat servei als criteris de justificació de polítiques públiques implícits en la política municipal de Barcelona i s'exploren algunes possibilitats de redefinició ètica dels estats del benestar que permetrien un millor acomodament de serveis com l'analitzat aquí. Finalment, es presenta el model d’Espai Familiar com un disseny institucional representatiu d'una nova visió del paper de l'estat en una societat centrada en la cura.
Note: Treballs Finals del Màster Oficial de Recerca en Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: David Casassas
URI: http://hdl.handle.net/2445/65870
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blanco_Pablo_TFM.pdf576.28 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons