Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65993
Title: Els valors organitzacionals. De com arribar als objectius empresarials implicant als treballadors.
Author: Sancho Calleja, Lidia
Director: Siches i Cuadra, Carles
Keywords: Antropologia social
Cultura organitzativa
Projecte d'empresa
Treballadors
Motivació (Psicologia)
Treballs de fi de grau
Social anthropology
Corporate culture
Business planning
Workers
Motivation (Psychology)
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: La cultura d’empresa, a través dels seus valors organitzacionals, pot definir i exercir un control sobre els pensaments, les conductes i els sentiments del treballador. Mitjançant la persona que conforma l’organització, es manifesten unes maneres de pensar, d’actuar i de sentir enfront de clients, socis, proveïdors i de la societat. L’acceptació del treball assalariat com a forma de sobreviure, proporciona el context determinat en les companyies per a que es pugui donar tensió simbòlica entre les diferents jerarquies dins l’empresa. La tendència general actual sembla que s’apropa a la demanda d’un treballador compromès, il·lusionat i proactiu, amb un rol de subjecte empresari capaç d’autoaplicar-se directrius externes com a pròpies, aplicant una lògica d’acció concreta que s’arriba a considerar part del creixement personal. L’article es centrarà en una empresa i en part de la seva cultura corporativa, tractant d’interpretar les significacions observades tant en la seva realitat, com en entrevistes a un col·lectiu de treballadors que comenten sobre el que viuen, esperen i valoren de l’organització. Algunes d’aquestes significacions són considerades també com indicadors del projecte cultural portat a terme i en el que s’han activat canvis per tal de poder assolir objectius empresarials.// Corporate culture, through their organizational values, can be defined and exercised control over thoughts, behaviors and feelings of the worker. By the people within the organization, it expresses certain ways of thinking, acting and feeling in front of customers, partners, suppliers and society. Society’s acceptance of paid labor as a way to survive provides a particular context in companies to be able to feel a symbolic tension between different hierarchies within the company. Els valors organitzacionals L. Sancho 2 Today’s general trend seems to be moving towards the employment of committed, enthusiastic and proactive workers who adopt a role of business subject, able to self-apply external guidelines as their own, applying a particular action system seeing it as part of their personal growth. This article will focus on a company and part of its corporate culture, and will attempt to interpret observations made of both the company’s reality and in interviews with a group of workers, who explain what they live, expect from and value in the organization. Some of these interpretations will also be considered as markers for a cultural project undertaken by the company, in which changes were proposed in order to reach business goals.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Carles Siches
URI: http://hdl.handle.net/2445/65993
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sancho_Lidia.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons