Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66052
Title: Fonologia catalana
Author: Bonet i Alsina, M. Eulàlia
Lloret, Maria-Rosa
Keywords: Fonologia
Català
Phonology
Catalan language
Issue Date: 1998
Publisher: Editorial Ariel
Abstract: L'objectiu d'aquest llibre és presentar una descripció i una anàlisi sistemàtiques dels fenòmens fonològics del català central, encara que també s'hi trobaran referències a altres varietats dialectals. Per a cada un dels temes de la fonologia del català que es tracten, primer es fa una descripció deis fets. A continuació es presnta una anàlisi del fenomen descrit en el model de la fonologia generativa clàssica, seguint bàsicaament les propostes de Chomsky & Halle (1968), amb la incorporació, però, de l'estructura sil·làbica; en alguns casos es valoren altres possibilitats d'anàlisi dins del matelx model. També s'introdueix, en lletra petita, informaCIO complementària. Apareixen en aquest cos de lletra tant descripcions de diversos dialectes com anàlisis alternatives en el marc de l'estructuralisme (en la línia de les propostes d'Alarcos i de Badia) o en teories generativistes més recents (com la fonologla autosegmental o la fonologia mètrica). En les transcripcions es fan servir sempre els símbols de l'Alfabet Fonètic Internacional (AFI), en la versió del 1993 (corregIda el 1996), que apareix al final d'aquest llibre.
URI: http://hdl.handle.net/2445/66052
ISBN: 84-344-8228-2
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FONOLOGIA CATALANA.pdf7.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.