Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66167
Title: Declaracions de conflictes d’interès i política editorial a les revistes biomèdiques espanyoles publicades en castellà
Author: Roig Loscertales, Francesc
Director: Borrego, Àngel (Borrego Huerta)
Keywords: Indústria farmacèutica
Literatura científica
Presa de decisions
Pharmaceutical industry
Scientific literature
Decision making
Issue Date: 27-May-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els vincles professionals i financers entre la indústria farmacèutica i les persones i institucions que duen a terme recerca, formació i pràctica mèdiques poden provocar que interessos individuals o corporatius influeixin en la presa de decisions i el judici professional. Aquestes situacions poden generar conflictes d'interès que amenacen la integritat de la recerca, l'objectivitat de l'educació mèdica, la qualitat de l'atenció al pacient i, de forma més general, la confiança pública en la medicina. Una de les estratègies proposades per a protegir la integritat de la recerca i mantenir la confiança pública és la comunicació dels possibles conflictes d'interès dels autors en les publicacions. El present treball analitza les polítiques editorials de les 16 revistes biomèdiques d'orientació clínica publicades a Espanya incloses en el JCR de l'any 2011 en relació a les declaracions de conflicte d'interessos dels autors, i quin és el resultat real de la seva implementació en 4 de elles. Els resultats posen de manifest que la majoria de revistes inclouen en les seves instruccions per a autors almenys un esment a la necessitat de fer declaració de conflictes d'interessos dels autors i ofereixen algun tipus de descripció d'aquestes situacions, si bé es tracta de definicions laxes que pocs cops precisen quines relacions econòmiques s'han de declarar, i que no especifiquen l'abast de les relacions personals. En la major part dels casos no hi ha formularis estàndard de declaració de conflictes d'interessos, no es determina el temps durant el qual es pot considerar que una relació és susceptible de generar-lo, no s'indica qui i com avaluarà les declaracions, ni s'indica si les declaracions es publicaran en els articles. Pel que fa a les conseqüències de l'aplicació de les polítiques, en les 4 revistes analitzades s'observa que si bé la freqüència de declaració de conflicte d'interessos en les publicacions és similar a la identificada en la literatura internacional, les declaracions que contenen realment activitats susceptibles de generar conflictes d'interès, així com el nombre d'autors que les realitzen, es troben molt per sota de la coneguda en les revistes internacionals, i són a més generalment inconsistents en un mateix autor. Com a conclusió, el treball assenyala la necessitat de l'establiment d'una política el més uniforme, clara i transparent possible de declaració de conflictes d'interès per part de les revistes espanyoles, ja que de no ser així és poc probable que els autors els reporten de manera proactiva i coherent. A més, realitza una proposta sobre les característiques que hauria de tenir la política editorial.
[eng] Professional and financial ties between the pharmaceutical industry and the people and institutions that carry out research, conduct medical training and practice medicine can cause that individual or corporate interests influence decision making and professional judgment. These conflicts of interest threaten the integrity of research, the objectivity of medical education, the quality of patient care and, more generally, public confidence in medicine. One of the strategies proposed to protect the integrity of research and maintain public trust is that authors communicate their interests in the studies they publish. This paper analyses the editorial policies of the 16 clinically oriented biomedical journals published in Spain included in the JCR in 2011 in relation to declaration of conflicts of interest by authors, and how these policies are implemented in 4 selected journals. Results show that most journals mention in their instructions to authors the need for disclosure of any conflicts of interest and offer some sort of description of these situations. However, these are lax definitions that point out which economic relations must be declared but not the extent of personal relationships. In most cases there is no standard form for the declaration of conflicts of interest, there is no indication of the period of time during which can be considered that a relationship is likely to generate a conflict, there is no indication of whom will evaluate these statements and how, and there is no indication of whether these statements will be published in the articles. In addition to this, the examination of conflicts of interest disclosures in the 4 selected journals shows a low number of disclosures really containing activities, and with low consistency.
URI: http://hdl.handle.net/2445/66167
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biblioteconomia i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FRL_TESI.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons