Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66367
Title: Incidència de la crisi econòmica sobre l'estructura de despesa dels pressupostos del Servei Catalá de la Salut (CatSalut)
Author: Costa Barceló, Montserrat
Director: Solé Català, Marina
Keywords: Administració pública
Crisi econòmica, 2008-
Salut pública
Treballs de fi de grau
Public administration
Global Financial Crisis, 2008-
Public health
Bachelor's thesis
Servei Català de la Salut
Issue Date: Jun-2015
Abstract: L'objectiu principal d'aquest treball serà analitzar i avaluar l'efecte de la crisi econòmica en l'atenció sanitària de cobertura pública i, amb aquesta finalitat, s'observarà la incidència d'aquesta crisi en el pressupost de despeses del Servei Català de la Salut (CatSalut) durant el període comprés des del 2008 al 2015. Aquesta anàlisi es realitzarà mitjançant una recerca descriptiva i analítica dels pressupostos de l'entitat en l'esmentat període, comparant les variacions que s'han pogut produir tant pel que fa als ingressos com a les despeses, per tal de conèixer i poder valorar de quina forma ha pogut incidir la crisi econòmica en les seves dotacions pressupostàries i en la seva estructura econòmica i funcional. El treball s'ha estructurat en quatre parts; en primer lloc es descriu el funcionament de l'entitat i quins són els seus objectius, en segon lloc es mostra el seu pressupost d'ingressos i l'evolució en la seva estructura, el tercer apartat exposa alguns indicadors sobre la situació de la despesa en sanitat a Catalunya, i en el quart i darrer punt es mostra i s'analitza com ha evolucionat el seu estat de despeses segons les classificacions econòmica i per programes.
Note: Treballs Finals de Grau de Gestió i Administració Pública, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutora: Marina Solé i Catala
URI: http://hdl.handle.net/2445/66367
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Gestió i Administració Pública

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_GAP_Costa_M.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons