Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66780
Title: Estratègies coalicionals a l’àmbit local català (1979-2011): Un estudi de cas
Author: Chicón Vallejo, Joan
Director: Reniu, Josep M. (Josep Maria)
Keywords: Coalicions
Eleccions locals
Partits polítics
Coalitions
Local elections
Political parties
Issue Date: 24-Jul-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] A nivell local és on es donen la major incidència de formacions de governs de coalició. Aquesta presència coalicional als governs municipals pot produir uns efectes electorals en les següents eleccions que poden afectar els rendiments obtinguts sobre les formacions polítiques que que les integren. Allò que interessa és preguntar-nos sobre els rendiments polítics i electorals d’aquests governs de coalició postelectorals i com aquests evolucionen en la seva estratègia coalicional a través del diferents processos electorals en els que participen tot depenen dels resultats obtinguts,com a conseqüència de prendre decisions de continuïtat o renúncia a ser­-hi presents en les configuracions de nous governs de coalicions.Ens preguntem en aquesta investigació i per un estudi de cas concret d’un partit polític, si la seva estratègia coalicional pot influir sobre els rendiments electorals, i aquest fet afecta els resultats electorals posteriors de la formació d’una forma positiva o bé els ciutadans la penalitza.
[eng] The highest incidence of formations of coalition governments occurs at the local level. This coalitional presence in the municipal governments can produce electoral effects in the following announcements that may affect the electoral results achieved in political formations that integrate them. We want to ask ourselves about the political and electoral returns of these post-election coalition Governments, and how these formations evolve in its coalitional strategy, through the different electoral processes in which participate, as a result of its coalitional strategy of continuity or not to be present in the new configurations of coalition governments. We want to see in this investigation, and for a case study of a specific political party, if its coalitional strategy can influence the election returns, and they in turn come to affect later outcomes in a positive way, or either citizens penalize them.
[spa] La mayor incidencia de formaciones de gobiernos de coalición se produce a nivel local. Esta presencia coalicional en los gobiernos municipales puede producir efectos electorales en las siguientes convocatorias que pueden llegar a afectar los rendimientos electorales obtenidos en las formaciones políticas que las integran. Nos interesa preguntarnos sobre los rendimientos políticos y electorales de estos gobiernos de coalición postelectorales y cómo estas formaciones evolucionan en su estrategia coalicional, a través de los diferentes procesos electorales en que participan, como consecuencia de su estrategia coalicional de continuidad o renuncia a estar presentes en las nuevas configuraciones de gobiernos de coalición. Queremos determinar en esta investigación y, para un estudio de caso concreto de un partido político, si su estrategia coalicional puede influir sobre los rendimientos electorales y, estos a su vez les llegan a afectar, respecto de los resultados posteriores de una forma positiva o bien los ciudadanos los penalizan.
URI: http://hdl.handle.net/2445/66780
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Dret Constitucional i Ciència Política

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JCV_TESI.pdf986.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.