Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66839
Title: Percepció de l’impacte del moviment Occupy Wall Street tres anys després de les acampades
Author: Ibáñez Vidal, Daniel
Director: Fernández-Ardèvol, Mireia
Keywords: Moviments de protesta
Percepció social
Estadística
Estats Units d'Amèrica
Treballs de fi de grau
Occupy Wall Street (Moviment)
Protest movements
Social perception
Statistics
United States
Bachelor's thesis
Issue Date: 8-Sep-2015
Abstract: El moviment Occupy Wall Street va sorgir el 2011 als Estats Units d’Amèrica com una crítica d’alguns sectors degut a situacions d’injustícia percebudes. Un moviment que va anar estenent-se arreu del territori i va causar moltes opinions i emocions diferents entre els seus participants i la resta de col·lectius. Per això, el present treball intentarà donar resposta a algunes preguntes sobre l’heterogeneïtat i la transformació d’emocions, estudiant des d’un punt de vista estadístic l’evolució de les emocions percebudes durant el moment de les acampades i tres anys després. El mitjà utilitzat per a fer-ho ha sigut amb dades secundàries obtingudes a través d’una enquesta per Internet realitzada a finals de 2014 amb més de 500 observacions.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2014-2015, Tutor: Mireia Fernández-Ardè
URI: http://hdl.handle.net/2445/66839
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ibanez_Daniel_TFG.pdf2.94 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons