Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67000
Title: Blue light as a drug?
Author: Ferré Ferré, Aileen
Director: Cambras Riu, Trinitat
Keywords: Llum
Ritmes circadiaris
Fisiologia
Fisiologia patològica
Treballs de fi de grau
Light
Circadian rhythms
Physiology
Pathological physiology
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: [eng] This Final Project is based on bibliographic research and integration of recent scientific articles that contain information related to light and its effects on the body; and aims to raise awareness that humans need light, not only for vision or known functions such as the synthesis of vitamin D, but also for non-visual effects. Light is detected and transformed into information that goes direct to the brain through a small population of intrinsically photosensitive retinal ganglion cells. This information obtained from the environment allows the body to regulate several physiological and behavioural functions that are essential for a good health and quality of life. This set of non-visual functions include the synchronization of circadian and seasonal rhythms and the regulation of sleep, alertness, mood and cognitive performance, which are interconnected with each other and with other physiological and pathophysiological processes such as aging, metabolic processes, development of cancer and cardiovascular consequences, so the alteration of any of these functions can cause damage to other systems and ultimately affect the entire body. It is important therefore to control light exposure at certain times of day, because light in the morning does not affect the same way than light at night. This property allows its use for treating these disorders; therefore, patient lifestyle education and more effective architectural designs for lighting environments like schools and work are potentially beneficial.
[cat] Aquest Treball Fi de Grau es basa en la recerca bibliogràfica i la integració d’articles científics recents, que contenen informació relacionada amb la llum i els seus efectes en l’organisme; i pretén donar a conèixer que els humans necessitem la llum, no només per la visió o funcions conegudes, com la síntesi de Vitamina D, sinó també pels seus efectes no visuals. La llum és captada i transformada en informació que va directa al cervell per una petita població de cèl·lules ganglionars de la retina que són intrínsecament fotosensibles. Aquesta informació extreta de l’ambient permet a l’organisme regular diverses funcions fisiològiques i de comportament que són essencials per una bona salut i qualitat de vida. Aquest conjunt de funcions no visuals inclouen la sincronització dels ritmes circadiaris i estacionals, i la regulació del son, l'estat d'alerta, l’humor i el rendiment cognitiu, que estan interconnectades entre elles, i amb altres processos fisiològics i fisiopatològics com l’envelliment, processos metabòlics, desenvolupament de càncer i conseqüències cardiovasculars, per tant, l’alteració d’alguna d’aquestes funcions pot provocar danys en altres sistemes i acabar afectant tot l’organisme. És molt important per això, controlar l’exposició a la llum en certs moments del dia, ja que no afecta de la mateixa manera la llum al matí que a la nit. Aquesta propietat però permet el seu ús per tractar aquests trastorns, per tant, l'educació en l’estil de vida del pacient i la realització de dissenys arquitectònics més eficaços per entorns d'il·luminació com escoles i treballs són potencialment beneficiosos.
Note: Treballs Finals de Grau de Farmàcia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, 2015. Tutora: Trinitat Cambras Riu.
URI: http://hdl.handle.net/2445/67000
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Ferre_2015.pdf766.7 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons