Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67001
Title: Role of autophagy in the control of food intake
Author: Balañá García-Vela, Blanca
Director/Tutor: Serra i Cucurull, Dolors
Keywords: Autofàgia
Bioquímica
Biologia molecular
Treballs de fi de grau
Autophagy
Biochemistry
Molecular biology
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: [eng] Autophagy is an intracellular pathway which has been well characterised since many years ago. It is present in all cell types and tissues and it is implicated in cell quality control removing from its cytosol those cellular components that could damage the cell. It is also implicated in the control of cellular energy balance and provides the cell a source of nutrients and energy during starvation. Recently, some research groups have been studying the possible role of autophagy in the hypothalamic control of food intake and energy balance. The results obtained by these groups seemed to be all in the same direction. They affirmed that autophagy had an essential role in the control of food intake. However, a recent study questions previous results, exposing that it is not autophagy but autophagic proteins which are implicated in food intake regulation by a non-autophagic mechanism. The role of autophagy in food intake is under debate and needs to be further studied.
[cat] L’autofàgia és una via cel·lular que ha estat ben caracteritzada al llarg dels anys. Està present en tots els teixits i regula el correcte funcionament de les cèl·lules participant en el control de qualitat intracel·lular eliminant aquells components cel·lulars que poden resulta’ls-hi nocius. També regula el balanç energètic a nivell cel·lular, proporcionant una font de nutrients i energia quan la cèl·lula està en condicions de desnutrició i no pot obtenir-los de l’exterior. Recentment, s’ha estudiat el possible paper de l’autofàgia en la regulació del balanç energètic i la ingesta a l’hipotàlem. Els resultats que es van obtenir anaven en la mateixa direcció afirmant que l’autofàgia tenia un paper essencial en el control de la regulació de la ingesta. Malgrat això, un estudi recent qüestiona els resultats previs, exposant que no és l’autofàgia, sinó les proteïnes que hi participen les que estan implicades en la regulació de la ingesta mitjançant un mecanisme no autofàgic. El possible paper de l’autofàgia en la regulació de la ingesta requereix ser estudiat amb més profunditat.
Note: Treballs Finals de Grau de Farmàcia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, 2015. Tutora: Dolors Serra i Cucurull.
URI: http://hdl.handle.net/2445/67001
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Balana_GarciaVela_2015.pdfTFG687.68 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons