Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67003
Title: Cosmetics: toxicity evaluation and legal framework
Author: Fernandez de Mir, Ines
Director: Llobet Mallafré, Joan M. (Joan Maria)
Keywords: Cosmètics
Toxicologia
Legislació
Treballs de fi de grau
Cosmetics
Toxicology
Legislation
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: [eng] The European Regulation (EC 1223/2009) on cosmetic products, that repeals the previous Council Directive (76/768/ECC), presents the legal framework that cosmetics have to comply in order to be in the European Union (EU) market. The bases of this Regulation are an electronic and single database that contains all the commercialised products and the figure of a responsible person. That person has the obligation to do a Product Information File containing all the important information including the toxicological assays; and those cannot be longer done on animals. The main goal of this Regulation is to guarantee the safety of the consumer and ensure the functioning of an internal market within the EU. The methods used are: an evaluation through inquiries to Technical Directors of various labs, interviews with experts and an exhaustive review of the previous and actual Regulations. The aims are to assess: the opinion of the cosmetic sector, the ban on animal testing, the implications of the new Regulation on the market and its implementation. To conclude, this Regulation is still under a process of implementation but with the effort of all the involved parts in a near future it will be very beneficial. The main purpose of it all is the marketing of safe cosmetic products that do not endanger human health.
[cat] El reglament europeu (CE 1223/2009) de productes cosmètics i que va derogar l’anterior directiva comunitària (76/768/CEE), mostra el marc legal que han de complir tots els cosmètics per ser comercialitzats a la Unió Europea (UE). Els pilars del reglament són una base de dades electrònica i única on es recullen tots els productes comercialitzats i, per una altra banda, una persona responsable amb la obligació d’elaborar l’Expedient d’Informació del Producte. Aquest darrer, és un dossier on ha de constar tota la informació rellevant inclosos els assaigs toxicològics, que ja no es poden fer en animals. La finalitat principal de la legislació actual és garantir la seguretat del consumidor i permetre el funcionament d’un mercat interior dins la UE. La metodologia del treball consta d’una avaluació amb enquestes als Directors Tècnics de varis laboratoris, una entrevista a experts i una revisió exhaustiva de la legislació actual i prèvia. Els objectius són veure la opinió del sector, les implicacions de la nova llei al mercat, la implementació d’aquesta i la prohibició d’experimentar amb animals per fer assaigs en cosmètics. Per concloure, la regulació s’està encara implementant a nivell del sector i amb l’esforç de totes les parts implicades en un futur serà molt beneficiosa. Sempre tenint en compte que, l’objectiu principal de la industria cosmètica és la comercialització de productes que no posin en perill la salut humana.
Note: Treballs Finals de Grau de Farmàcia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, 2015. Tutor: Joan Maria Llobet Mallafré.
URI: http://hdl.handle.net/2445/67003
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Fernandez_de_Mir_2105.pdfTFG513.31 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons