Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67015
Title: Recomanacions nutricionals en el tractament amb corticoides
Author: Pagès Llorens, Marta
Director: Urpí Sardà, Mireia
Keywords: Corticosteroides
Glucocorticoides
Nutrició
Treballs de fi de grau
Adrenocortical hormones
Glucocorticoids
Nutrition
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: [cat] Els glucocorticoides són fàrmacs àmpliament utilitzats en el tractament de nombroses patologies d’origen inflamatori, al·lèrgic, autoimmune i en el transplantament d’òrgans o teixits. Aquests fàrmacs, han de prendre’s en molts casos durant llargs períodes de temps, i poden causar múltiples efectes secundaris com: pèrdua de massa òssia, hiperglucèmies que poden desencadenar en diabetis i altres trastorns metabòlics com lipodistròfia, miopatia, trastorns dèrmics o augment de pes; també poden causar edema, hipertensió, glaucoma, trastorns psíquics i un augment del risc cardiovascular. La manera més eficaç de minimitzar els efectes adversos, és que es prescriguin en la dosi més baixa necessària i durant el menor temps possible, però seria interessant saber si les recomanacions nutricionals també podrien jugar un paper important en la seva prevenció. Costa de creure llavors, que tot i el seu gran impacte en l’àmbit sanitari, actualment no hi hagi protocols establerts per tal de prevenir i tractar aquests efectes adversos i costi tant trobar informació sobre recomanacions nutricionals en el tractament amb glucocorticoides. Actualment, l’única aplicació que ha estat correctament estudiada ha sigut la del calci i la vitamina D en la prevenció de l’osteoporosi. La resta d’àmbits estan mal documentats i requereixen ser estudiats. Alguns autors aconsellen seguir una dieta poc calòrica, baixa en hidrats de carboni i practicar activitat física regular per tal de limitar l’augment de pes, la lipodistròfia i prevenir la diabetis. A més a més, l’activitat física i una dieta rica en proteïnes, podrien limitar la miopatia i prevenir les caigudes.
[eng] Glucocorticoids are drugs widely used in the treatment of many diseases of inflammatory, allergic and autoimmune origins, as well as organs and tissues transplantation. These drugs must be taken in many cases for long periods of time and can cause multiple side effects such as: bone mass loss, hyperglycemia that can lead to diabetes and other metabolic disorders such as lipodystrophy, myopathy, dermal disorders or weight gain; they can also cause edema, hypertension, glaucoma and mental disorders or increase cardiovascular risk. The most effective way to minimize adverse effects is to prescribe the lowest necessary dose for the shortest possible time, but it would be interesting to know whether nutritional recommendations could also play an important role in prevention. However, it is hard to believe that, despite its huge impact on the health field, there are currently no established protocols to prevent and treat these adverse effects and it is still hard to find information on nutritional recommendations on treatment with glucocorticoids. Nowadays, the only application that has been properly studied is calcium and vitamin D in preventing osteoporosis. The remaining areas are poorly documented and need to be studied. Some authors recommend to follow a low calorie diet, low in carbohydrates, and to practice regular physical activity to control weight gain, lipodystrophy and to prevent diabetes. In addition, physical activity and a diet rich in protein could limit myopathy and prevent falls.
Note: Treballs Finals de Grau de Farmàcia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, 2015. Tutora: Mireia Urpí Sardà.
URI: http://hdl.handle.net/2445/67015
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Pages_Llorens_2015.pdfTFG1.47 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons