Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67100
Title: The active components of lavender use for anxiety and insomnia
Author: Madí Bernabeu, Andrea
Director: Torras Claveria, Laura
Keywords: Espígols
Insomni
Ansietat
Fisiologia vegetal
Treballs de fi de grau
Lavenders
Insomnia
Anxiety
Plant physiology
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: [eng] Lavender essential oil has been used in folk medicine since ancient times as an anxiolytic, mood stabilizer, sedative, analgesic, anticonvulsive and a wide range of neurological disorders, therefore a recent increase in the popularity of alternative medicine and natural products has renewed interest in lavender as a potential natural remedy when normal medicine cannot be employed. Consequently, this memory briefly describes not only the oil composition of lavender, taking into account several factors such as genotype, seasons and extraction method, but also the therapeutical effects of the principal components found in this valuable substance like sedative, antimicrobial and antinoceptive effects, the mode of action of each one and the commercial products containing the oil. In order to achieve these objectives, a deep research had been carried out from several databases, web pages and books, with the aim to achieve a solid scientific base. In conclusion, this memory demonstrates that the factors studied (genotype, seasons and extraction method) have a direct impact on the chemical configuration of the essential oil of lavender. In addition, clinical evidence demonstrates the efficacy of lavender’s oil against sleeping and anxiety disorders, it’s antibacterial and antifungal activity and finally it’s antinoceptive properties. Evidence that can be seen through wide range of commercial products found nowadays in the market in order to treat the disorders mentioned above.
[cat] L’oli essencial de lavanda ha estat utilitzat en la medicina tradicional des de l’antiguitat com a ansiolític, estabilitzador de l’estat d’ànim, sedant, analgèsic, anticonvulsiu i altres desordres neuronals, motiu pel qual un recent augment en la popularitat de la medicina alternativa i de productes naturals ha renovat l’interès per la lavanda com a potencial remei natural quan la medicina tradicional no pot ser utilitzada. Conseqüentment, aquesta memòria descriu breument no només la composició de l’oli essencial de la lavanda, tenint en compte variïs factors com el genotip, les estacions de l’any i el mètode d’extracció, sinó també els efectes terapèutics dels principals components que es poden trobar en aquesta apreciada substància com seria sedatius, antisèptic i antinoceptiu, el mecanisme d’acció de cadascun d’ells i els productes comercials que contenen l’oli. Per tal d’aconseguir aquests objectius, es va fer una recerca profunda a partir de bases de dades, pàgines web i llibres amb l’objectiu d’aconseguir una base científica sòlida. Per concloure, aquesta memòria demostra que els factors estudiats (genotip, estacions de l’any i mètode d’extracció) afecten la configuració química de l’oli essencial de lavanda. Adicionalment, l’evidència clínica demostra l’eficàcia de l’oli en desordres de la son i l’ansietat, el poder antibacterià i antifúngic i finalment les propietats antinoceptives. Tot això es pot veure en el gran ventall de productes comercials que es poden trobar al mercat avui en dia destinats a tractar els desordres mencionats anteriorment.
Note: Treballs Finals de Grau de Farmàcia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, 2015. Tutora: Laura Torras Claveria.
URI: http://hdl.handle.net/2445/67100
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Madi_Bernabeu.pdfTFG12.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons