Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67106
Title: El procés de neurogènesi en el mamífer adult. Efecte del consum de mefedrona
Author: Duart Castells, Leticia
Director: Escubedo Rafa, Elena
Keywords: Neurobiologia del desenvolupament
Drogues de disseny
Farmacologia
Treballs de fi de grau
Developmental neurobiology
Designer drugs
Pharmacology
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: [cat] Fins fa unes dècades predominava el dogma universal sobre la incapacitat del sistema nerviós central de regenerar-se després del naixement, establint així, la no-formació de noves neurones durant l’etapa adulta. Recentment, s’ha demostrat el contrari, el cervell adult és capaç de regenerar-se i crear noves neurones madures funcionals, i ho fa al llarg de tota la vida. L’objectiu principal del present treball és, per tant, descriure i caracteritzar el procés de neurogènesi del cervell d’un mamífer adult a partir de la recerca de bibliografia científica que ens permeti abordar i resoldre els aspectes més importants del procés: què és, on i com es dóna, quina és la seva funció, com es troba regulat i quina implicació i relació té amb les malalties neurodegeneratives i el consum de drogues d’abús. Hi ha un gran nombre d’estudis que palesen la inhibició del procés de neurogènesi degut al consum de substàncies com ara l’alcohol, la cocaïna o els opioides. En el present treball s’ha volgut determinar també l’efecte de la mefedrona (sola i en combinació amb etanol) sobre la neurogènesi en l’hipocamp de ratolins adolescents. Per avaluar-ho, s’ha administrat als animals una solució de BrdU com a marcardor de cèl·lules noves i, 28 dies després, s’han sacrificat i s’ha fet una immunohistoquímica en portaobjectes per BrdU i NeuN amb els talls coronals de cervell. Amb tot, s’ha pogut observar un descens en la taxa de neurogènesi en els animals tractats amb mefedrona, i encara més, en els tractats concomitantment amb alcohol. Aquest fet, per tant, podria relacionar-se amb una alteració de la funcionalitat del sistema nerviós central.
[eng] Until a few decades ago a universal dogma existed with regards to the inability of the central nervous system to regenerate after birth, impeding the formation of new neurons during adulthood. Recently, the opposite has been demonstrated. The adult brain is able to regenerate and create new functional neurons; this occurs during the whole lifespan. The main aim of the present work is to describe and characterize the process of neurogenesis in the adult mammalian brain through scientific literature search allowing us to address the most important aspects of the process: what it is, where and how it occurs, what its function is, how it is regulated and what involvement it has in neurodegenerative diseases and the use of drugs of abuse. There are a lot of studies that show the inhibition of the process of neurogenesis due to the intake of drugs of abuse like ethanol, cocaine or opioids. In this project we also wanted to determine the effect of mephedrone (alone and in combination with ethanol) on hippocampal neurogenesis in adolescent mice. To assess this, we administered animals with a solution of BrdU as a new cell marker and, 28 days later, the animals were sacrificed and an immunohistochemistry on slides for BrdU and NeuN was performed on coronal brain slices. A decrease in the neurogenesis rate of animals treated with mephedrone was observed; this effect was further enhanced in the mephedrone plus alcohol group. This phenomenon may be explained by an altered functionality of the central nervous system.
Note: Treballs Finals de Grau de Farmàcia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, 2015. Tutora: Elena Escubedo Rafa.
URI: http://hdl.handle.net/2445/67106
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Duart_Castells_2015.pdfTFG721.32 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons