Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67936
Title: Les competències municipals urbanístiques per a una gestió forestal sostenible
Author: Salbanyà i Benet, Jordi
Director: Peñalver i Cabré, Alexandre
Keywords: Administració local
Gestió forestal
Gestió urbanística
Local government
Forest management
Urban management
Masters theses
Issue Date: Jun-2015
Abstract: L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, ha afectat de manera molt significativa la relació de les matèries respecte a les que d’acord a la legislació sectorial, els municipis poden tenir competències. Aquest treball analitza les competències municipals que tenen a veure amb una de les parts quantitativament més importants del territori, el sòl no urbanitzable de naturalesa forestal, que a Catalunya representa el 64 % de la seva superfície. Concretament, es pretén analitzar si amb l’actual marc competencial, els municipis, que són l’administració més propera als ciutadans i al territori poden incidir en un aspecte tan sensible com és la gestió forestal sostenible en el seu àmbit territorial. En la mesura en què fruit de la reforma, les competències dels municipis en matèria de medi ambient han quedat limitades al que afecta al sòl urbà, aquest estudi analitza si amb l’ús de les competències en matèria urbanística els municipis poden dissenyar i gestionar politiques pròpies en el medi forestal que incideixin de manera efectiva en la seva gestió.
Note: Treballs Finals del Màster d'Estudis Jurídics Avançats, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Alexandre Peñalver i Cabré
URI: http://hdl.handle.net/2445/67936
Appears in Collections:Màster Oficial - Estudis Jurídics Avançats

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_salbanya benet.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons