Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68309
Title: Informe d'avaluació de l'alumnat de Pràctiques en centres del Grau en Psicologia
Author: Carreras Archs, M. Victòria
Guilera Ferré, Georgina
Barrios Cerrejón, M. Teresa
Keywords: Pràcticums
Psicologia
Avaluació
Informes
Issue Date: 2-Dec-2015
Abstract: El Grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona té, en el seu 4rt curs, una assignatura de caire obligatori, denominada “Pràctiques en Centres” de 12 crèdits ECTS, que forma part de la matèria “Pràcticum” i que consisteix en la realització de pràctiques en centres externs a la Facultat de Psicologia amb els quals existeix un conveni de pràctiques externes signat, i on l’alumnat és posa en contacte amb els diferents àmbits i activitats de la realitat professional del psicòleg, per tal de completar la seva formació teòrica i orientar-se amb vista al seu futur professional. L’avaluació d’aquesta assignatura consta de dues parts, cadascuna d’elles amb un pes del 50%. La primera part es tracta d’una avaluació realitzada per part del/la tutor/a del centre on s’han realitzat aquestes pràctiques i on cal valorar aquesta estada. La segona part, es una valoració de la memòria de les pràctiques, que l’alumnat ha de realitzar i entregar al corresponent tutor/a de la facultat. En relació a la primera part d’aquesta avaluació de l’alumnat de pràctiques, es considera totalment imprescindible que el centre realitzi una valoració positiva de l’estada, per tal de poder ser avaluada posteriorment la corresponent memòria de pràctiques. Per aquest motiu, existia des del curs 2009 un model d’avaluació estandarditzat que s’enviava als centres de pràctiques, per tal que els tutors/es poguessin realitzar la seva avaluació. Tanmateix, el model emprat (http://hdl.handle.net/2445/11902), era molt feixuc d’emprar degut a la gran quantitat d’ítems i a la complexitat per obtenir la qualificació final. S’ha considerat pertinent reelaborar-lo, per tal de fer-lo més àgil alhora que més intuïtiu, automatitzant mitjançant un formulari pdf el càlcul de la qualificació final, que deriva de la mitjana de les puntuacions de cadascun dels apartats d’aquesta eina d’avaluació. Aquest nou informe d'avaluació per part del centre de pràctiques de l'alumnat de l’assignatura obligatòria del Grau en Psicologia “Pràctiques en centres”, consta de quatre grans apartats: 1. Dades generals: dades de l'alumne/a avaluat/da i del centre que l'avalua, així com el període i àmbit de realització de les pràctiques, i un registre del nombre d’absències per part de l’alumne/a avaluat/da; 2. Avaluació de l’alumnat en pràctiques: valoració que el tutor/a de pràctiques realitza de l’alumnat en relació a cinc aspectes rellevants en la realització de les pràctiques com a professional de la Psicologia: • l'acompliment professional bàsic, • les aptituds/capacitats professionals, • les actituds/disposicions, • els coneixements previs i adquirits, • i, les competències transversals durant l'estada de pràctiques. 3. Valoració global: qualificació mitjana de les cinc puntuacions atorgades a l’apartat 2, i que s’obté de forma automàtica sense necessitat que la calculi el tutor/a de centre. 4. Apartat d'observacions on el responsable del centre pot afegir aquells comentaris que consideri oportuns quant a l’avaluació de l’alumne/a.
Note: Aquest document s’utilitza per a que els tutors/es dels centres/institucions/empreses avaluïn l’estada de l'alumnat durant el període de pràctiques en centres en el Grau en Psicologia.
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/11902
URI: http://hdl.handle.net/2445/68309
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe d'avaluació de l'alumnat de Pràctiques en centres del Grau en Psicologia.pdfAquest document s’utilitza per a que els tutors/es dels centres/institucions/empreses avaluïn l’estada de l'alumnat durant el període de pràctiques en centres en el Grau en Psicologia.863.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons