Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68400
Title: Traslladant el llenguatge. Una còpia exacta d'Eloi Puig
Author: Agustí, Eugènia
Keywords: Metallenguatge
Art per ordinador
Simulació per ordinador
Metalanguage
Computer art
Computer simulation
Issue Date: 2011
Publisher: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa y Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes (FBAUL/CIEBA)
Abstract: La intenció́ d'aquest article és comprendre l'obra d'Eloi Puig per constatar que el metallenguatge consisteix en mudar d'un lloc a un altre, fent possible l'estètica de l'atzar. D'una manera conjunta anem a fer els trasllats de llenguatge que fa l'artista Eloi Puig (especialista en computer art i impressió́ digital), sota la intenció́ d'una entrevista que possiblement derivi en exercici d'assaig. Amb la idea de treure una còpia exacta de la seva pràctica artística, durant el recorregut del text es veurà com l'exercici pràctic d'aproximar-se a la seva obra amb intenció d'explicar-la, es transforma també en una nova forma de metallenguatge. L'artista ens informa subliminalment a base de frames sobre les receptes bàsiques perquè̀ acabem parlant com ens indica. Sota la seva influència els paràmetres ordinaris d'observació i comprensió́ de l'obra d'art pateixen trastorns al ser filtrats per la seva òptica. La intención de este artículo es comprender la obra de Eloi Puig para constatar que el metalenguaje consiste en mudar de un lugar a otro, haciendo posible la estética del azar. De una manera conjunta vamos a hacer los traslados de lenguaje que hace el artista Eloi Puig (especialista en computer arte e impresión digital), bajo la intención de una entrevista que posiblemente derive en ejercicio de ensayo. Con la idea de sacar una copia exacta de su práctica artística, durante el recorrido del texto se verá como el ejercicio práctico de aproximarse a su obra con intención de explicarla, se transforma también en una nueva forma de metalenguaje. El artista nos informa subliminalmente a base de frames sobre las recetas básicas para que acabamos hablando como nos indica. Bajo su influencia los parámetros ordinarios de observación y comprensión de la obra de arte sufren trastornos al ser filtrados por su óptica.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.cso.fba.ul.pt/revista-est%C3%BAdio/sobre; http://www.cso.fba.ul.pt/revista-est%C3%BAdio/
It is part of: Revista :Estúdio, artistas sobre outras obras , 2011, vol. 2, num. 3, p. 240-245
URI: http://hdl.handle.net/2445/68400
ISSN: 1647-6158
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Arts i Conservació-Restauració)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
594192.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.