Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68500
Title: Efectes de la suburbanització i la immigració internacional en l'evolució recent de la fecunditat a Catalunya: un estudi territorial a escala local
Author: López Villanueva, Cristina
Gil Alonso, Fernando
Bayona, Jordi
Thiers Quintana, Jenniffer Kriss.
Keywords: Immigrants
Fecunditat humana
Geografia humana
Geografia de la població
Immigrants
Human fertility
Human geography
Population geography
Issue Date: 2014
Publisher: Departament de Geografia
Abstract: L'objectiu d'aquest article és analitzar l'evolució de la fecunditat catalana en el període 2000-2011, i especialment les seves diferències territorials a escala local. Per això, s'han calculat indicadors d'intensitat i calendari per als municipis catalans de més de deu mil habitants i les quatre restes provincials, és a dir, per a 125 unitats d'anàlisi diferenciades. Com a possibles hipòtesis explicatives s'han considerat la fecunditat diferencial segons la nacionalitat de les mares i l'impacte de les migracions internes. Els resultats mostren que les diferències de fecunditat observades en l'àmbit municipal no responen tant a les diferències entre espanyoles i estrangeres ni al pes de la població estrangera a cada municipi, com a l'arribada de migrants interns (parelles joves en edat reproductiva) i al percentatge de població d'origen africà. Finalment, destaca el cas de Barcelona per la seva baixa fecunditat independentment de la nacionalitat.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.5565/rev/dag.129
It is part of: Documents d'Anàlisi Geogràfica, 2014, vol. 60, num. 3
Related resource: http://dx.doi.org/10.5565/rev/dag.129
URI: http://hdl.handle.net/2445/68500
ISSN: 0212-1573
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
631266.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons