Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69272
Title: Evaluación de la calidad del seguimiento de las tutorías y los resultados de aprendizaje en las estancias clínicas en el grado de Fisioterapia de la UIC
Author: Rodríguez Rubio, Pere Ramón
Monné Guasch, Laia
Bagur Calafat, Caritat
Serra Llobet, Pol
Gironès, X.
Girabent i Farrés, Montserrat
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Pràcticums
Fisioteràpia
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Tutoring (Teaching)
Practicums
Physical therapy
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Introducció: Les estades clíniques (EC) en el grau de Fisioteràpia de la UIC sumen 40 ECTS distribuïts entre tercer i quart curs en períodes de 5 ECTS d’acord amb el RD 17/07/2011 que regula les pràctiques curriculars, assignant un tutor a l’alumne en rati de 1/1. El tutor és l’encarregat del seguiment y desenvolupament de les EC. Objectiu: Valorar la percepció dels alumnes sobre la qualitat de les tutories en relació a la seva opinió vers els resultats d’aprenentatge en les EC. Metodologia: Al finalitzar cada un dels períodes de les EC, de forma aleatòria es facilita un qüestionari específic sobre estades clíniques en fisioteràpia (CECF) elaborat i validat per Gallego l’any 1999, compost per 7 dimensions 2 de les quals estan conformades per preguntes sobre la percepció que els alumnes tenen del seguiment dels tutors i la seva opinió sobre els resultats d’aprenentatge obtinguts amb rangs de 9 a 36 y de 32 a 128 respectivament. Resultats: La mostra fou de 70 alumnes (40% homes) amb una mitjana d’edat de 23.24(3.47). La puntuació mitjana en les dimensions de tutories i resultats fou de 25.51(8.19) i 84.57(11.15) respectivament. Entre aquestes s’observa una correlació significativa però dèbil (r=0,354). En relació a les associacions entre les preguntes que conformen cada una de les dimensions, es destaca la que està més relacionada, segons manifesten els alumnes, amb els resultats obtinguts, és si el sistema de tutories cobreix les seves necessitats de suport i ajuda, seguida de la que també pregunta el grau d’acord amb que les tutories ajudin a resoldre dubtes. Així mateix, les preguntes de resultats amb les que aquestes estan més relacionades fan referència a les habilitats adquirides al final de les EC, i en concret en saber aplicar el mètode d’intervenció en fisioteràpia en diferents aspectes com la valoració o el tractament. Conclusions: La percepció que tenen els alumnes del seguiment dels tutors d’estades clíniques influeix sobre la opinió que els mateixos tenen dels resultats d’aprenentatge específics de la pràctica clínica en fisioteràpia obtinguts.
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
URI: http://hdl.handle.net/2445/69272
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RodriguezRubio_poster.pdfPòster421.28 kBAdobe PDFView/Open
RodriguezRubio_resum.pdfResum22.5 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons