Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/7001
Title: Exercici PERT pas a pas
Other Titles: Exercici tutoritzat d'aplicació de la tècnica PERT
Author: G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Guitart Tarrés, Laura
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Bernardo Vilamitjana, Mercè
Castán Farrero, José Ma. (José María)
López Parada, José
Miravitlles Matamoros, Paloma
Núñez Carballosa, Ana
Valls Pasola, Jaume
Keywords: Mètode PERT
Mètode de projectes
Gestió de projectes
Avaluació de projectes
Planificació
Issue Date: 12-Mar-2009
Abstract: Aquest recurs didàctic, que els autors hem denominat exercici tutoritzat, us mostrarà pas a pas i de forma molt clara, ordenada i detallada el procediment per a la resolució d'un exercici o problema plantejat: en aquest cas, sobre l'aplicació de la tècnica PERT. En un context en el qual cada vegada més l'alumne esdevé més responsable i protagonista en la seva formació, i on la mera transmissió d'informació del docent cap a l'estudiant deixa pas a un aprenentatge més autònom i autodirigit, els exercicis tutoritzats, entesos com a sistemes instructius d'autoaprenentatge, que mostren a l'alumne la forma (pas a pas) de fer correctament una determinada activitat, resulten molt adequats. La tècnica PERT (Program Evaluation and Review Technique) s'utilitza per a projectes que necessiten un període perllongat de temps per a la seva execució i que estan compostos per un conjunt d'activitats elementals que han de ser dutes a terme en un determinat ordre, i on el temps utilitzat per cadascuna d'elles condiciona la data d'inici d'una altra activitat. És una eina especialment útil per a la planificació i control dels denominats projectes singulars, característics de les configuracions productives per projecte. Per tant, la implementació de la tècnica PERT mitjançant aquest sistema d'exercicis tutoritzats creat pel grup G.IDEA (autors d'aquest recurs didàctic) és especialment adequada en els nous entorns d'aprenentatge universitari. Es tracta d'una eina dissenyada, en principi, per als estudiants d'Economia de l'Empresa II i de Direcció de la Producció de l'ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses.
Este recurso didáctico, que los autores hemos denominado ejercicio tutorizado, os mostrará paso a paso y de forma muy clara, ordenada y detallada el procedimiento para la resolución de un ejercicio o problema planteado: en este caso, sobre la aplicación de la técnica PERT. En un contexto en el que cada vez más el alumno es más responsable y protagonista de su formación, y en el que la mera transmisión de información del docente hacia el estudiante deja paso a un aprendizaje más autónomo y autodirigido, los ejercicios tutorizados, entendidos como sistemas instructivos de autoaprendizaje, que muestran al alumno la forma (paso a paso) de hacer correctamente una determinada actividad, resultan muy adecuados. La técnica PERT (Program Evaluation and Review Technique) se utiliza para proyectos que necesitan un periodo prolongado de tiempo para su ejecución y que están compuestos por un conjunto de actividades elementales que han de ser llevadas a cabo en un determinado orden, y en los que el tiempo utilizado para cada una de ellas condiciona la fecha de inicio de otra actividad. Es una herramienta especialmente útil para la planificación y control de los denominados proyectos singulares, característicos de las configuraciones productivas por proyecto. Por tanto, la implementación de la técnica PERT mediante este sistema de ejercicios tutorizados creado por el grupo G¿IDEA (autores de este recurso didáctico) es especialmente adecuada a los nuevos entornos de aprendizaje universitario. Se trata de una herramienta diseñada, en principio, para los estudiantes de Economía de la Empresa II y de Dirección de la Producción de la titulación de Administración y Dirección de Empresas.
URI: http://hdl.handle.net/2445/7001
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
Mediateca - Docència

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Exercici tutoritzat PERT.swf281.26 kBswfView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons