Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8475
Title: Exercici tutoritzat d'aplicació d'un arbre de decisió
Author: G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Guitart Tarrés, Laura
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Bernardo Vilamitjana, Mercè
Castán Farrero, José Ma. (José María)
López Parada, José
Miravitlles Matamoros, Paloma
Núñez Carballosa, Ana
Valls Pasola, Jaume
Keywords: Presa de decisions
Teoria de decisions
Procés de decisió
Issue Date: 29-May-2009
Abstract: Aquest recurs didàctic, que els autors hem denominat exercici tutoritzat, us mostrarà pas a pas i de forma molt clara, ordenada i detallada el procediment per a la resolució d'un exercici o problema plantejat: en aquest cas, sobre l'aplicació d'un arbre de decisió. Habitualment la presa de decisions no es limita a l'adopció d'una decisió aïllada, sinó que en cadascuna d'elles influeixen d'altres que anteriorment s'han adoptat i venen condicionades pels successos ocorreguts fins aleshores. Per tant, una decisió en el moment actual pot condicionar i exigir altres decisions en moments posteriors. En aquest sentit, els arbres de decisió constitueixen una eina de gran utilitat. Es tracta de sistemes de representació del procés decisional en el qual es reflecteixen les possibles alternatives per les quals es pot optar i els resultats que corresponen a cada alternativa segons quins siguin els esdeveniments que es puguin presentar. La seva estructura permet seleccionar una i altra vegada diferents opcions per explorar les diferents alternatives possibles de decisió. En un context en el qual cada vegada més l'alumne esdevé més responsable i protagonista en la seva formació, i on la mera transmissió d'informació del docent cap a l'estudiant deixa pas a un aprenentatge més autònom i autodirigit, els exercicis tutoritzats, entesos com a sistemes instructius d'autoaprenentatge, que mostren a l'alumne la forma (pas a pas) de fer correctament una determinada activitat, resulten molt adequats. Per tant, la implementació d'un exercici il·lustratiu d'un arbre de decisió mitjançant aquest sistema d'exercicis tutoritzats creat pel grup G·IDEA (autors d'aquest recurs didàctic) és especialment adequada en els nous entorns d'aprenentatge universitari. Es tracta d'una eina dissenyada, en principi, per als estudiants d'Administració Empresarial de l'ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses, malgrat que pot ser útil en altres assignatures de l'àrea d'Organització i Direcció d'Empreses.
Este recurso didáctico, que los autores hemos denominado ejercicio tutorizado, os mostrará paso a paso y de forma muy clara, ordenada y detallada el procedimiento para la resolución de un ejercicio o problema planteado: en este caso, sobre la aplicación de un árbol de decisión. Habitualmente la toma de decisiones no se limita a la adopción de una decisión aislada, sino que en cada una de ellas influyen otras que anteriormente se han adoptado, estando condicionadas por los sucesos ocasionados hasta el momento. Por tanto, una decisión en el momento actual puede condicionar y exigir otras decisiones en momentos posteriores. En este sentido, los árboles de decisión constituyen una herramienta de gran utilidad. Se trata de sistemas de representación del proceso decisional en el que se reflejan las posibles alternativas por las que se puede optar y los resultados que corresponden a cada alternativa según sean los sucesos que se puedan presentar. Su estructura permite seleccionar una y otra vez diferentes opciones para explorar las diferentes alternativas posibles de decisión. En un contexto en el que cada vez más el alumno es más responsable y protagonista de su formación, y en el que la mera transmisión de información del docente hacia el estudiante deja paso a un aprendizaje más autónomo y autodirigido, los ejercicios tutorizados, entendidos como sistemas instructivos de autoaprendizaje, que muestran al alumno la forma (paso a paso) de hacer correctamente una determinada actividad, resultan muy adecuados. Por tanto, la implementación de un árbol de decisión mediante este sistema de ejercicios tutorizados creado por el grupo G·IDEA (autores de este recurso didáctico) es especialmente adecuada a los nuevos entornos de aprendizaje universitario. Se trata de una herramienta diseñada, en principio, para los estudiantes de Administración Empresarial de la titulación de Administración y Dirección de Empresas, aunque puede ser también útil en otras asignaturas del área de Organización de Empresas.
URI: http://hdl.handle.net/2445/8475
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
Mediateca - Docència

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
exercici_tutoritzat.swf267.33 kBswfView/Open
exercici_tutoritzat_portada.pdfPortada59.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons