Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/95847
Title: Els anys temàtics literaris. Les commemoracions literàries en quatre casos: Any Pla (1997), Any Verdaguer (2002), Any Rodoreda (2008) i Any Maragall (2010 2011)
Author: Viñuales Granel, Marta
Director: Creixell, Rosa
Prats, Llorenç, 1950-
Keywords: Patrimoni cultural
Llengua i cultura
Aniversaris
Cultural property
Language and culture
Anniversaries
Issue Date: 21-Sep-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El patrimoni literari representa una part molt petita del patrimoni cultural, però per això no deixa de ser menys important. Abordar un treball sobre els anys literaris implica endinsar-se en un terreny poc estudiat i amb escassa literatura teòrica. Però per contra amb abundant informació pràctica i documental sobre estudis d’esdeveniments similars. Aquesta tesi es compon de cinc apartats ben diferenciats, però a la vegada interrelacionats. El primer, es destina a definir què és el patrimoni literari i com s’emmarca dins el patrimoni cultural i quina és la tipologia organitzativa dels anys literaris. El segon, ens presenta les polítiques culturals internacionals en relació amb el patrimoni literari i també en una selecció de països europeus: Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit i Espanya, amb un apartat destinat a Catalunya. El tercer, està dedicat a l’estudi de les commemoracions literàries des de la perspectiva històrica en aquests mateixos països. La selecció de les commemoracions ve determinada per la singularitat dels autors i per la incidència que la seva obra ha tingut en el seu país d’origen i també a nivell internacional: Goethe, Victor Hugo, Dante Alighieri, Shakespeare, Dickens, Calderón, Góngora, i Cervantes. I en el cas de Catalunya: Aribau, Verdaguer i Fabra. Els apartats anteriors han estat d’utilitat per tenir una panoràmica de com s’han dut a terme les commemoracions literàries en el període 1881-2012. El quart apartat està dedicat als estudis de cas, la definició d’un model de fitxa per realitzar l’anàlisi i avaluació dels resultats dels quatre anys literaris: Any Pla (1997), Any Verdaguer (2002), Any Rodoreda (2008) i Any Maragall (2010-2011). Finalment, en el cinquè apartat es porta a terme un estudi comparatiu entre els quatre anys literaris. La tesi permet afirmar d’una manera contrastada amb els resultats quantitatius i qualitatius que les commemoracions dels escriptors han demostrat ser molt útils per mantenir viva la memòria, difondre la figura i l’obra dels escriptors, posar-los en valor i acostar la literatura a la societat civil
[eng] Literary Heritage represents a small part but not less important of the cultural heritage. Initiate a literary work about the Literary Centuries implies going through an understudied field and with rare theoretical literature, but with plenty of practical information about studies of similar events. This thesis consists of five distinct sections that are interrelated. The first intends to define what is the Literary Heritage and how is integrated as a part of the Cultural Heritage and what is the typology of the Literary Centuries,. The second section introduces the International Cultural Policies in relation to the Literary Heritage and also in relation with a selection of European countries as Germany, France, Italy, UK and Spain, and with a section about the region of Catalonia. The third is dedicated to the study of Literary Commemorations, from the historical perspective, in these same countries. The selection of Literary Commemorations is determined by the meaningfulness and the importance that the author work has on his country and internationally: Goethe, Victor Hugo, Dante Alighieri, Shakespeare, Dickens, Calderon, Gongora and Cervantes. In Catalonia’s case: Aribau, Verdaguer and Fabra. The previous sections are an overview of how Literary Commemorations had been held between 1881 and 2012. The fourth section is devoted to the definition of a model sheet to perform the analysis and evaluation of the results of Literary Centuries and also to the case studies: Year Pla (1997), Year Verdaguer (2002), Year Rodoreda (2008) and Year Maragall (2010-2011). Finally, the fifth section is a comparative study of the results extracted from four cases of Literary Centuries, mentioned before. The thesis allows declaring, in a highly contrasted way, regarding the quantitative and qualitative results that these writers Century Commemorations have proved to be useful on keeping the authors memory alive, spread the writers figure and their work, and also to put them again in value and approach literature to civil society.
URI: http://hdl.handle.net/2445/95847
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MVG_TESI.pdf11.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.