Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97025
Title: La actividad inventiva como requisito de patentabilidad
Author: Ramon Sauri, Oriol
Director: Roy Pérez, Cristina
Vidal-Quadras Trias de Bes, Miguel
Keywords: Dret de patents
Patents d'invenció
Invents
Patent laws and legislation
Patents
Inventions
Issue Date: 18-Dec-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: “Es considera que una invenció comporta una activitat inventiva si aquella no resulta de l’estat de la tècnica d’una manera evident per un expert en la matèria” Aquest treball té per objecte l’anàlisi del requisit d’activitat inventiva, un dels requisits de patentabilitat que ha de complir una realització per a ser protegible mitjançant un dret de patent. Es tracta del requisit definitiu de patentabilitat, el cor i l’ànima del sistema de patents, aquell que genera una major litigiositat. El que s’ha pretès ha sigut delimitar les bases jurídiques per establir si una reivindicació d’una patent compleix amb el requisit d’activitat inventiva i fer-ho d’una manera coherent amb el contingut de la patent i l’estat de la tècnica, d’una forma lògica i natural, sense emprar metodologies artificioses. Per això, s’ha estudiat com és l’objecte sobre el que recau aquest requisit, s’ha distingit dels altres requisits de patentabilitat, s’han identificat els elements que el caracteritzen, els seus orígens històrics i s’ha realitzat un anàlisis crític de les diferents metodologies que s’utilitzen per la seva aplicació contrastant l’emprada per l’Oficina Europea de Patents, per ser la que s’està seguint en els últims anys pels tribunals espanyols, amb la dels tribunals dels països en els que es va originar el requisit d’activitat inventiva tal i com està ara regulat a la llei. A les conclusions finals d’aquest treball es recull l’opinió de l’autor en relació amb el que constitueix l’objecte del requisit d’activitat inventiva i com aplicar-lo.
“An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art” The aim of this work is to analyze the inventive step requirement, a requirement for patentability that an embodiment must meet to be protected by means of a patent right. This is the final requirement for patentability, the very essence of the patent system, the one that generates the greatest number of legal claims. Our intention has been to define the legal basis for determining whether or not a claim in a patent meets the inventive step requirement and whether it does so in a manner that is consistent with the contents of the patent and the prior art, in a logical and natural way, without using artificial methodologies. For such purpose, we have studied the object involved to meet this requirement; we have distinguished it from the other requirements for patentability; we have identified the elements that characterize it and its historical origins; and we have conducted a critical analysis of the various methodologies that are used to apply it, comparing the one used by the European Patent Office, as it is the one applied by the Spanish courts in recent years, with that of the courts of the countries where the inventive step requirement came into being, according to the way it is now regulated by law. The final conclusions of this work contain the author’s opinion about what constitutes the object of the inventive step requirement and how it should be applied.
URI: http://hdl.handle.net/2445/97025
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORS_TESIS.pdf4.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.