Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97108
Title: El dispositiu de deportació. Anàlisi criminològica de la detenció, internament i expulsió d’immigrants en el context espanyol
Author: Fernández Bessa, Cristina
Director/Tutor: Rivera Beiras, Iñaki
Keywords: Política d'emigració i immigració
Deportació
Criminologia
Emigration and immigration policy
Deportation
Criminology
Issue Date: 12-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta recerca analitza el funcionament i evolució del dispositiu de deportació en el marc de les polítiques de control migratori d'Espanya entre 1999 i 2014. En concret, la tesi s'interroga sobre com s'ha aplicat la detenció, l'internament i l'expulsió de migrants, qui han estat les persones afectades per aquests mecanismes de control i quins han estat els seus efectes i conseqüències. Aquest estudi s'interrelaciona amb el de les implicacions socioeconòmiques de la immigració a Espanya, la problematització i criminalització del fenomen i l'anàlisi de les polítiques i la normativa de repatriació espanyola i de la UE. Aquest treball sociojurídic aporta a la criminologia de base sociològica una anàlisi complexa sobre les principals racionalitats del control de la immigració a Espanya, i alhora, "tradueix" a aquest àmbit acadèmic algunes de les aportacions de l'anomenada criminologia de la mobilitat.
[eng] This research analyses the operation and evolution of the deportation apparatus, set within the framework of Spanish immigration control policies between 1999 and 2014. Specifically, the thesis attempts to inquire after how the apprehension, detention and expulsion of migrants have been implemented, who have been the people affected by these control mechanisms and which have been its effects and consequences. This study is interrelated with the analysis of the socio-economic implications of immigration in Spain, the problematization and criminalization of this phenomenon and the analysis of the Spanish and EU return policies and regulations. This socio-legal work adds to the sociological criminology a complex analysis on the main rationalities of immigration control in Spain and, at the same time, it “translates” to this academic field some of the contributions of the so called criminology of mobility.
[spa] Esta investigación analiza el funcionamiento y evolución del dispositivo de deportación en el marco de las políticas de control migratorio de España entre 1999 y 2014. En concreto, la tesis se interroga sobre cómo se ha aplicado la detención, el internamiento y la expulsión de migrantes, quiénes han sido las personas afectadas por estos mecanismos de control y cuáles han sido sus efectos y consecuencias. Este estudio se interrelaciona con el de las implicaciones socioeconómicas de la inmigración en España, la problematización y criminalización del fenómeno y el análisis de las políticas y la normativa de repatriación española y de la UE. Este trabajo socio-jurídico aporta a la criminología de base sociológica un análisis complejo sobre las principales racionalidades del control de la inmigración en España, y a la vez, “traduce” a este ámbito académico algunas de las aportaciones de la llamada criminología de la movilidad.
URI: http://hdl.handle.net/2445/97108
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Dret Penal i Ciències Penals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CFB_TESI.pdf4.94 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons