Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97245
Title: Desenvolupament del professionalisme en educació mèdica: l'avaluació formativa de valors i actituds professionals en l'aprenentatge basat en problemes (ABP)
Author: Soler Ranzani, Mònica
Director: Medina, José Luis (Medina Moya)
Martínez Olmo, Francesc
Keywords: Educació mèdica
Aprenentatge basat en problemes
Medical education
Problem-based learning
Issue Date: 30-Nov-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Malgrat que el professionalisme, entès com el conjunt de principis ètics i deontològics, valors i conductes que sustenten el compromís dels professionals de I a medicina amb el servei als ciutadans, ha estat considerat clau en l'educació de grau de medicina en els llibres blancs de l'educació mèdica locals i internacionals, molt poques facultats el tenen en compte. La Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG) és una d'elles atès que el mètode docent que s'hi utilitza, l'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), permet el desenvolupament de valors i actituds professionals així com la seva avaluació. La formació i avaluació del professionalisme és, doncs, un camp molt emergent que requereix de l'aportació de la recerca per nodrir el seu desenvolupament amb rigor metodològic. És per això que aquesta tesi té per objectiu analitzar la pertinença contextual de l' escala d'avaluació formativa de valors i actituds professionals (EAFVAP) en tant que l'escala utilitzada és un manlleu provinent de la Universidad Nacional del Sur de Bahia Blanca (Argentina) i posteriorment adaptada per l'expert en ABP Luis Branda per a la Facultat d'Infermeria de la Vall d'Hebron de la Universitat Autònoma de Barcelona, i modificada posteriorment per a la seva utilització a la Facultat de medicina de la Universitat de Girona. D'altra banda pretén estudiar el desenvolupament dels valors i actituds professionals, mitjançant l'evolució dels estudiants de I a facultat de medicina de Ia Universitat de Girona formats i avaluats en professionalisme amb l'instrument. L''EAFVAP consta de quatre dimensions, amb diversos ítems o preguntes cadascuna, que són les següents: a) habilitats d'aprenentatge, b) comunicació, c) responsabilitat i d) relacions interpersonals. La tesi desenvolupa mètodes qualitatius i quantitatius per respondre a l'objectiu que es planteja. Per valorar la pertinença contextual es duu a terme un estudi qualitatiu mitjançant qüestionaris estructurats de preguntes obertes a experts en educació mèdica. D'altra banda, per estudiar l'evolució dels alumnes la metodologia a utilitzada és quantitativa. S’analitzen les puntuacions obtingudes pels estudiants amb l’EAFVAP, d’una mateixa cohort d’alumnes de medicina en dos cursos diferents, essent la primera administració del’ EAFVAP a segon curs i la darrera a tercer curs dels estudis de grau.
[eng] Even though professionalism, understood as the set of ethical principles and professional ethics, values and behaviours that nourish the commitment of medical professionals with public service, has been considered key in medical education in white local and international books, very few schools have taken it into account. The Faculty of Medicine of University of Girona (UdG) is one of them because its teaching method, in which the Problem Based Learning (PBL) is used, allows the development of values and attitudes as well as their professional evaluation. Training and assessment of professionalism is, therefore, a very emerging field that requires the contribution of research to nourish its development with methodological accuracy. Thus, on the one hand, the main objective of this thesis aims to analyze the contextual relevance of the assessment scale training of professional values and attitudes (EAFVAP) as the scale used at the Universidad Nacional del Sur in Bahia Blanca ( Argentina) and later adapted by the expert Luis Branda ABP for the School of Nursing in Vall d'Hebron at University Autanoma de Barcelona, and later modified for its use at the Faculty of Medicine of the University of Girona. On the other hand, it aims to study the development of professional values and attitudes through the development of students of the UdG-Faculty of medicine taught and evaluated with the instrument. The EAFVAP has four dimensions, each one with several questions or items, which are: a) learning skills, b) communication c) responsibility and d) relationships. This thesis develops qualitative and quantitative methods to achieve the main objective initially planned. To be able to assess contextual relevance, a qualitative study using structured open questions to experts in medical education has been carried out. Moreover, in order to study student's evolution, the methodology used is quantitative. Scores obtained by students with EAFVAP are analyzed, a single cohort of medical students in two different courses, being the first administration of the EAFVAP in the second last year and the third year of undergraduate studies
URI: http://hdl.handle.net/2445/97245
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica i Organització Educativa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MSR_TESI.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.