Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97765
Title: Els museus catalans a la web 2.0: anàlisi de la difusió dels seus fons i de les seves activitats a les xarxes socials
Author: Badell, Joan Isidre
Director: Térmens i Graells, Miquel
Rovira, Cristòfol
Keywords: Museus
Catalunya
Xarxes socials
Mitjans socials
Museums
Catalonia
Social networks
Web 2.0
Social media
Issue Date: 16-Dec-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Les xarxes socials han revolucionat i modificat les formes de relació i comunicació entre les persones i les institucions. Aquestes relacions a través de les xarxes s’han convertit en un nou paradigma comunicatiu. L’objectiu principal de la tesi és mostrar com els museus de Catalunya interactuen i difonen el seu patrimoni a través de les xarxes socials. L’estudi i l’anàlisi s’han desenvolupat metodològicament des d’una doble perspectiva: quantitativa i qualitativa, creant paràmetres i indicadors per l’estudi de webmetria i s’ha fet un seguiment d’observació i recollida de dades en diferents plataformes. Els resultats mostren una situació molt heterogènia en tots els sentits del sistema museístic de Catalunya, amb una complexa organització territorial. La interacció museu-visitant (presencial o virtual) a Catalunya té mancances significatives. Algunes propostes de reflexió i debat, a mode de conclusió, intenten contribuir a nous plantejaments per una comunicació més efectiva entre els museus i els seus seguidors/visitants.
[eng] Social networks have shaken up and modified the way of relationship and communication between people and institutions. These relationships have become a new communicational paradigm. The main objective of the thesis is to display how the museums in Catalonia interact and spread their heritage through social networks. The study and analysis have been methodologically developed from a double perspective: quantitative and qualitative, creating parameters and indicators for the webometrics study and tracking observation and data collection on different platforms. The results show a very heterogeneous situation in every way of the museum system of Catalonia with a complex territorial organization. The museum-visitor interaction (face-to-face or virtual) in Catalonia has a significant lack. Some suggestions of reflection and discussion, as a conclusion, attempt to contribute new approaches for a more effective communication between museums and their supporters/visitors.
URI: http://hdl.handle.net/2445/97765
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica i Organització Educativa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JIB_TESI.pdf15.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons