Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98163
Title: La Llei 4/2012, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
Author: Caballol Angelats, Lluís
Keywords: Dret civil
Catalunya
Recurs de cassació
Civil law
Catalonia
Appellate procedure
Issue Date: 1-Dec-2015
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: [cat] L'article fa una examen de la configuració i de la significació del recurs de cassació en els sistemes jurídics de l'òrbita del Dret civil català. Repassa els antecedents relacionats amb l'accés del Dret Català als nivells més alts del sistema judicial de cada període històric. I centra l'atenció, especialment, en l'aparició i posterior consolidació de la reivindicació catalana sobre l'existència d'un tribunal que esgotés el tots nivells de la jurisdicció ordinària a Catalunya. També analitza el tractament que ha rebut la cassació del Dret Civil Català en el marc de la Constitució espanyola de 1978. Argumenta que hi ha una necessitat, en els sentit constitucional del terme, que fa que Catalunya pugui tenir una regulació pròpia de l'accés al recurs de cassació. Dedica la major part del text a fer una anàlisi exegètica de la Llei 4/2012 del recurs de cassació en matèria de Dret Civil a Catalunya, on aporta algunes dades i algunes reflexions, sobre les raons i les circumstàncies, que van acompanyar la tramitació parlamentaria i la posterior aprovació d'aquesta llei.
[eng] This paper explains the configuration and the meaning of the “recurs de cassació” or cassation appeal (the impugnation to the High Court) in the legal systems in the orbit of Catalan Civil Law. It makes a review of the background related to the access of Catalan Law to the highest levels of the judicial system in each historical period, and it focuses on the development and subsequent consolidation of the Catalonia claim of a high court where all levels of ordinary jurisdiction might finish. It also analyses the treatment that the cassation of Catalan Civil Law has received under the Spanish Constitution of 1978. It argues that there is a need, in the constitutional sense, that allows Catalonia to have its own criteria about access to the “recurs de cassació” in the Spanish legal system. Most of this text is devoted to an exegetical analysis of Catalonia’s Act on the “recurs de cassació” in Catalan Civil Law, providing some data and expressing some thoughts about the reasons and circumstances that accompanied the parliamentary process and the subsequent approval of this law.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/RevistaDretPrivat/article/view/307353/397327
It is part of: Revista Catalana de Dret Privat, 2015, vol. 15, num. 2, p. 67-105
URI: http://hdl.handle.net/2445/98163
ISSN: 1695-5633
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
645804.pdf415.19 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons