Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98568
Title: L'imaginari d'ergonomia dels estudiants de fisioteràpia: sabers i experiències durant el procés d'ensenyament-aprenentatge
Author: González Caminal, Griselda
Director: Medina, José Luis (Medina Moya)
Cònsul i Giribet, Maria
Keywords: Educació superior
Fisioteràpia
Ergonomia
Aprenentatge significatiu
Higher education
Physical therapy
Human engineering
Meaningful learning
Issue Date: 21-Dec-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi reconstrueix l'imaginari d'ergonomia dels estudiants de fisioteràpia al llarg de l'assignatura d'ergonomia; descriu el procés en el que és possible la transformació dels seus discursos a partir del pensament reflexiu i la relació dialògica en l'experiència del procés d'ensenyament-aprenentatge. Es tracta d'una investigació educativa que s'ha dut a terme des d'una perspectiva fenomenològica i hermenèutica-interpretativa optant per a l'estudi de cas com a opció metodològica. El treball de camp va ser desenvolupat en el marc de l'assignatura d'ergonomia amb els estudiants de 3r de Grau de la Fundació Universitària del Bages des de Febrer de 2012 a Juny de 2012; les estratègies de recollida de dades emprades van ser els grups de discussió, l'observació participant, l'aplicació d'un qüestionari ad hoc, la revisió documental i les converses informals. Els dominis emergents presentats als resultats que van permetre fer la reconstrucció dels discursos dels estudiants van ser: "la professió i els seus contexts"i "l'ergonomia i el seu ensenyament". El procés d'ensenyament-aprenentatge basat en el pensament reflexiu i en la relació dialògica intrasubjecte i intersubjectes es concebut en el present estudi com l'eina que proporciona a l'estudiant tenir i desenvolupar una visió crítica i una autonomia. Les activitats que s'han realitzat al llarg del curs permeten parlar d'una evolució en el coneixement dels estudiants facilitant que aquests incorporessin la nova informació sobre ergonomia a les seves idees preexistents. Aquest fet implica parlar d'un aprenentatge d'ordre superior a la vegada que confirma el concepte d'aprenentatge significatiu des de la perspectiva Ausubeliana com a resultat de la participació a l'assignatura.
[eng] This thesis reconstructs the "imaginary" of ergonomics that physiotherapy students have throughout a course in ergonomics. It describes the process by which the transformation of their verbal comments is made possible through reflective thinking and dialogical relationship during the experience of the teaching-learning process. It is an educational study that has been carried out from a phenomenological and hermeneutical interpretive perspective, opting for the case study as a methodological option. Fieldwork was developed in the context of the subject of ergonomics with students from the 3rd degree year at the Fundació Universitaria del Bages from February 2012 to June 2012. The data collection strategies employed were focus groups, participant observation, an ad hoc questionnaire, document review, and informal conversations. The emerging domains presented in the results that allow for the reconstruction of the students' verbal exchanges were: "the profession and its contexts" and "ergonomics and its teaching." The teaching-learning process based on reflective thinking and inter- and intra- subject dialogical relations is conceived in this study as the tool that helps the student to have and develop a critical perspective and autonomy. The activities that were carried out throughout the course allowed for discussion of an evolution in the students' knowledge, helping them to incorporate new information about ergonomics into their pre-existing ideas. This means talking about a higher-order learning that confirms the concept of meaningful learning from the Ausubelian perspective as a result of participation in the course.
URI: http://hdl.handle.net/2445/98568
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GGC_TESI.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons